Openbare besluiten van 16 augustus 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Afspraken volgorde van instroom van ontheemde Oekraïners in langdurige opvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken vastgesteld over de volgorde van instroom van ontheemde Oekraïners in langdurige opvang.

Toelichting:

Dit najaar starten we met het plaatsen van de eerste flexwoningen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat in totaal om 300-400 woningen waar we naar verwachting voor drie jaar ongeveer 750 mensen opvangen. Dit gaat plaatsvinden op een stuk grond naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. 

Op dit moment hebben we twee locaties in onze stad waar we (nood)opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen: de boerderij aan de Broekpolderweg en Casa Nova (District U). De mensen die hier nu verblijven komen als eerste in aanmerking voor een tijdelijke woning. Dit geldt ook voor de Oekraïners die nu tijdelijk bij een gastgezin in Vlaardingen wonen. Daarnaast willen we opvang bieden aan Oekraïense mensen met een beroep waar behoefte aan is in de te bouwen wijk, zoals bijvoorbeeld docenten en zorgpersoneel. De woningen die dan nog beschikbaar zijn, verdeelt het regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Max Euwelaan in Rotterdam over de Oekraïense mensen in de regio. 

We gaan deze afspraken over de volgorde van instroom communiceren met de Oekraïners in Vlaardingen en met de mensen die de gemeente benaderd hebben met de vraag of en hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke woning in onze stad.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel tot vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Bezwaren tegen besluiten van de burgemeester, het college of de gemeenteraad worden om advies voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. In de verordening staat beschreven hoe deze bezwaarschriften worden behandeld en door wie. De verordening die door het college nu aan de raad wordt voorgelegd, is een nieuwe geactualiseerde versie van de huidige verordening uit 2016. Actualisering was nodig vanwege wijzigingen als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en het beëindigen van de hostconstructie met Stroomopwaarts. Ook is de verordening aangepast aan de nieuwe modelverordening van de VNG. 

Verrekening neveninkomsten B&W 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat over het jaar 2021 door de burgemeester en de wethouders op basis van de gedane opgaven van eventuele neveninkomsten, geen verrekening dient plaats te vinden conform de adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat de burgemeester en wethouders niet verrekenplichtig zijn vanwege eventuele neveninkomsten in 2021, confom het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De burgemeester en wethouders moeten jaarlijks een opgave doen van eventuele niet- ambtsgebonden neveninkomsten. Voor inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties (zowel uit publieke als uit private kas) geldt een vrijstelling van 14% van de bezoldiging. Het Ministerie van BZK heeft op grond van de opgaven van 2021 vastgesteld dat de burgemeester en wethouders niet verrekenplichtig zijn.

Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de concept arbeidsvoorwaardennota inzake de uitgangspunten voor het nieuwe cao-overleg.

Toelichting:

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept arbeidsvoorwaardennota 2023. 
De concept arbeidsvoorwaardennota 2023 is de basis voor de inzet van de gemeentelijke werkgevers voor de volgende Cao Gemeenten. Het bestuur van de VNG stelt op 15 september 2022 de definitieve gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota vast. Ter voorbereiding op de onderhandelingen vraagt de VNG of de leden het eens zijn met de voorgestelde uitgangspunten in de concept arbeidsvoorwaardennota. De gemeente Vlaardingen heeft door in te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota een adviserende stem uitgebracht.

Instelling adviescommissie nadeelcompensatie werkzaamheden Reigerlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft

  1. een en adviescommissie op het gebied van nadeelcompensatie voor een beperkt aantal gevallen en het benoemen van een lid van deze commissie ingesteld.
  2. het reglement voor deze adviescommissie 'Besluit Adviescommissie Nadeelcompensatie Reigerlaan' vastgesteld

Toelichting:

Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Reigerlaan is er een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend. Om dit verzoek af te handelen wordt er een adviescommissie ingesteld conform de Algemene verordening nadeelcompensatie Vlaardingen. 

Raadsmemo Hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting Koningin Wilhelminahaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting Koningin Wilhelminahaven vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De kades rond de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven lopen zeer regelmatig over. Daardoor verpaupert een deel van het aanwezige erfgoed en zijn de kades niet bereikbaar voor hulpdiensten. Alleen een structurele aanpak kan dit probleem verhelpen. De hoogwaterproblematiek staat ook het bouwen van nieuwe woningen in de weg. Het college werkt, in afstemming met stakeholders uit het gebied, aan een structurele oplossing van de hoogwaterproblematiek en informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en het vervolgproces. Half september as. is er een bijeenkomst voor alle stakeholders in het gebied. 

Bekrachtiging parafenbesluit Beantwoording artikel 34-vragen van dhr. De Man (fractie SP) over de herinrichting Schoutplein 

Het college van burgemeester en wethouders heeft  het parafenbesluit voor de beantwoording artikel 34-vragen van dhr. De Man (fractie SP) over de herinrichting Schoutplein bekrachtigd.

Bijlage:

Toelichting:

Het Schoutplein is nu een zeer stenig plein, op de vier mooie platanen na. In de middenberm tussen de geparkeerde auto’s wil de gemeente een vaste plantenborder aanleggen die heel het jaar voor leven en kleur zorgt en waardoor het hemelwater kan infiltreren in de bodem. Het plan is ook om bij de luifel van de Liesveldpassage zitjes in combinatie met planten te plaatsen en om nabij de parkeergarages containers achter groene heggen aan het zicht te onttrekken. Het plan is meerdere keren besproken met belanghebbenden. Dit zijn de direct omwonenden, de ondernemers en het bestuur van de marktcoöperatie. 

Ook in Vlaardingen ondervinden we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering: langdurige periodes van droogte wisselen zich af met hevige regenbuien, die plaatselijk leiden tot wateroverlast. Door de aanwezigheid van veel bestrating, zoals parkeerplaatsen, ontstaat ook zogenaamde hittestress: op warme dagen houdt de bestrating warmte vast en zorgt voor extra opwarming. Dit draagt niet bij aan een prettig leef- en verblijfklimaat. 

Vergroenen gaat wateroverlast en hittestress tegen. Daarnaast is een groenere omgeving uitnodigend om elkaar te ontmoeten en om in te bewegen.

Voorwaarden omgevingsvergunning Winkelhoeve 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft de  aangevraagde omgevingsvergunning ten behoeve van de transformatie van de voormalige apotheek aan Winkelhoeve 1 tot twee woningen verleend onder voorwaarde dat er een gezamenlijke oplossing wordt gevonden die recht doet aan de beleidsregel parkeernormen 2019 om te kunnen voldoen aan het paraplu bestemmingsplan parkeren

Toelichting:

Het college is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen om de leegstaande apotheek aan de Winkelhoeve 1 te splitsen en te transformeren tot twee appartementen. De appartementen leveren een verhoging van de parkeerdruk op. Om het initiatief doorgang te laten vinden wordt er ingezet op het realiseren van drie nieuwe parkeerplaatsen in de nabije omgeving. Dit kan mogelijk worden gemaakt door een financiële bijdrage van de initiatiefnemer in het Parkeerfonds. Daarbij zullen gemeente en initiatiefnemer zich inspannen om de openbare ruimte en de woon-leefsituatie zo min mogelijk te verstoren 

Plan van aanpak- Verbinding in de stad Vlaardingen 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft

  1. Plan van Aanpak - Verbinding in de stad Vlaardingen 2022 - 2024 vastgesteld
  2. Raadsmemo Plan van Aanpak Verbinding in de Stad Vlaardingen 2022 - 2024 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Samen met allerlei partijen uit de stad is er een plan opgesteld met de titel 'Verbinding in de stad’. Door aandacht te geven aan verbondenheid, wil de gemeente samen met deze partners werken aan het verminderen van eenzaamheid onder senioren boven de 65 jaar. Want het aanpakken van eenzaamheid begint met het maken van verbinding. Het college complimenteert de deelnemende partijen voor hun inzet en bijdrage.  

De samenwerkende partners willen ook aandacht geven aan het doorbreken van het taboe op het onderwerp. Meer dan de helft van de inwoners voelt zich wel eens eenzaam. Daarom is het belangrijk dat mensen er met elkaar over kunnen praten. 
 
In het plan staan voorstellen voor concrete activiteiten in de komende twee jaar. Het plan wordt nu uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hierin gaan Vlaardingse en landelijke initiatieven elkaar versterken. 

Ook dit jaar  worden er in Vlaardingen allerlei actuiviteiten georganiseerd in de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 29 september t/m 6 oktober 2022. In Vlaardingen noemen we deze week - die in het teken staat van ontmoeten, verbinden en nieuwe contacten leggen – de Week van de Verbinding.   

Beantwoording artikel 34-vragen van dhr U. Gulseren betreffende onderzoeksproject Gewoon Geld Geven

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van dhr. U. Gulseren inzake onderzoeksproject Gewoon Geld Geven vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in haar antwoorden aan bereid te zijn om in MVS-verband gesprekken te starten met het Fonds Schiedam Vlaardingen omtrent het project Gewoon Geld Geven en daarnaast om te leren van ervaringen van andere gemeenten met dit project. Het project komt voort uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Gezinnen die rondkomen van een bijstandsinkomen krijgen twee jaar lang elke maand 150 euro die ze zelf kunnen besteden.

Gewijzigde intentieovereenkomst (IOK) inzake Toekomst Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht te Vlaardingen met Hoogheemraadschap Delfland ten behoeve van nieuwbouw mogelijkheden AWZI 

Het college van burgemeester en wethouders

  1. Heeft besloten over te gaan tot het sluiten van de "Gewijzigde intentieovereenkomst tot verlenging en uitbreiding inzake toekomst afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht" met Hoogheemraadschap Delfland.
  2. Het raadsmemo Verlenging en uitbreiding intentieovereenkomst Hoogheemraadschap van Delfland ten behoeve van potentiële nieuwbouwmogelijkheden AWZI Groote Lucht vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verlengen van de intentieovereenkomst met het Hoogheemraadschap Delfland om het onderzoek te verlengen van nieuwbouw van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Groote Lucht op de gronden van het toekomstig bedrijventerrein Vergulde Hand West. Ook wordt de intentieovereenkomst uitgebreid met een aantal ruimtelijke aspecten die nauw samenhangen met eventuele nieuwbouw, zoals de mogelijkheden voor het bestaande terrein, kansen voor de economie, landschappelijke kwaliteit, recreatie en duurzaamheid. Op de locatie start binnenkort de langdurige opvang van mensen uit Oekraïne. De business case voor de opvang van Oekraïners behelst opvang voor 3 jaar en dat is ook voor het college de tijdshorizon. Het college ziet goede mogelijkheden om met een tijdige voorbereiding het terrein gefaseerd leeg te maken, waardoor het Hoogheemraadschap de benodigde grond medio 2026 ter beschikking kan krijgen voor de nieuwbouw.