Openbare besluiten van 15 juni 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Annotatie en stemadvies buitengewone ALV VNG 16 juni 2021 Beantwoording art. 34 vragen Raden in Verzet 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het stemadvies voor de buitengewone ALV van de VNG op 16 juni 2021 en
  2. de beantwoording van de art. 34 vragen ‘Raden in Verzet’ van onze gemeenteraad vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stemt tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VNG voor de motie Raden in Verzet. De afgelopen jaren heeft de gemeente er veel taken bij gekregen. Helaas zonder de adequate financiering. De gemeentelijke financiën komen daarmee sterk onder druk te staan. Dit is een zeer onwenselijke situatiedie de verhouding tussen de Rijksoverheid en gemeenten sterk onder druk zet. De recente uitspraak van de arbitragecommissie rondom de Jeugdhulp sterkt het college in deze gedachte en positie. 

Migratieverklaring personeelsdocumenten (van Afas naar Raet) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de migratieverklaring personeelsdossiers (van Afas naar Raet) te ondertekenen.

Toelichting:

De gemeentelijke organisatie maakt het digitaal bijhouden en raadplegen van personeelsdossiers van de eigen medewerkers mogelijk via een e-HRM systeem. In 2018 heeft de gemeente de overstap gemaakt naar het nieuwe e-HRM systeem van Visma-Raet. Met de ondertekening van de 'verklaring van migratie' verklaart het college dat de migratie van gegevens van het voormalige e-HRM systeem van Afas naar het nieuwe e-HRM van systeem Visma-Raet is voltooid en uitgevoerd volgens het daarvoor opgestelde plan van aanpak. Hiermee is het volledige migratietraject van digitale documentatie en data naar het nieuwe systeem van Visma-Raet formeel afgerond.

Beantwoording artikel 34-vragen over verkeersoverlast 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers over verkeersoverlast vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders licht toe dat de gemeente zich in de afgelopen jaren zowel preventief als proactief heeft ingezet om verkeersoverlast in Vlaardingen aan te pakken. Voorkomend uit het Actieplan Geluid en het Actieplan Mobiliteit zijn er maatregelen getroffen en investeringen gedaan om de verkeersveiligheid op wegen te verbeteren, de snelheid te verlagen en de geluidshinder terug te dringen. Zo is er op diverse wegen geluidsreducerend asfalt gerealiseerd en staat dat voor andere wegen in de planning. Ook is de snelheid op diverse wegen verlaagd naar 30km/h en er is ingezet op bewustwording. Op basis van de klachten van bewoners worden snelheidsinformatiedisplays (zogenaamde 'smiley's') geplaatst op de wegen waar overlast wordt ervaren. Deze verplaatsbare displays herinneren de automobilisten aan hun snelheid en verzamelen snelheidsdata. Daarnaast voert de gemeente gedetailleerde snelheidsmetingen uit met wegkantradars. Als uit data naar voren komt dat op een weg te hard wordt gereden, vraagt de gemeente aan de politie om te handhaven. Zo heeft de politie de afgelopen tijd meerdere handhavingsacties uitgevoerd. Verder wordt in overleg met de politie bekeken of extra flitspalen in de stad mogelijk zijn (de bevoegdheid hiervoor ligt bij het Openbaar Ministerie). Helaas zal altijd een kleine groep verkeersdeelnemers zich niets aantrekken van de geldende verkeersregels en voor overlast blijven zorgen. De genoemde maatregelen vormen daarom geen garantie voor het totaal voorkomen van snelheids- en geluidsoverlast. 

Beantwoording artikel 34-vragen over het terrein van supermarkt Hoogvliet 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over het terrein van supermarkt Hoogvliet vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording licht het college toe hoe de taakverdeling is voor het netjes houden van het terrein. De gemeente heeft naar aanleiding van het bericht op Facebook zelf al contact opgenomen met Hoogvliet. Hoogvliet-medewerkers lopen het terrein dagelijks na met prikstok en vuilniszak. Irado heeft de vernielde textielcontainer weggehaald en er wordt nog overwogen of het goed is om deze na reparatie weer terug te zetten De glascontainer wordt 1x per week en de papiercontainer 2x per week door Irado geleegd, waarbij Irado de directe containeromgeving opruimt. De containerlocatie wordt verder dagelijks gecontroleerd door de medewerkers van Toezicht en Handhaving op bijplaatsing. Bijplaatsingen worden zo mogelijk beboet en na controle door Irado opgeruimd. Het college geeft verder aan dat het belangrijk is dat afvalproblemen bij de containers gemeld worden via de Buiten Beter App of de Buitenlijn zodat Irado en de gemeente snel actie kunnen ondernemen bij problemen. 

Raadsvoorstel tot vaststelling bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de bebouwde komgrens als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, overeenkomstig de in de bijlage opgenomen kaart ‘Bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming’, inclusief de bijbehorende Nota van Beantwoording vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In dit raadsvoorstel legt het college de geactualiseerde bebouwde komgrens in het kader van de Wet natuurbescherming ter besluitvorming voor aan de raad. Deze grens bepaalt in hoofdlijn waar de provincie en waar de gemeente bevoegd is om bomen te beschermen, onder voorwaarden toestemming te geven voor eventuele kap en afspraken te maken over herplant. Het vaststellen van de nieuwe bebouwde komgrens Wnb maakt het bovendien mede mogelijk voor het college om bijzondere bomen of boomgroepen, zoals een monumentale boom of een bomenlaan buiten de bebouwde kom aan te wijzen om onder bescherming van de bomenverordening te brengen.

Raadsmemo stappenplan strategische visie werk en inkomen Stroomopwaarts MVS 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stappenplan strategische visie werk en inkomen Stroomopwaarts MVS vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de aanpak van Stroomopwaarts om dit jaar een strategische visie te ontwikkelen. Dit komt voort uit een opdracht van de gemeenteraad aan Stroomopwaarts. Het was ook één van de aanbevelingen van Berenschot na een evaluatieonderzoek bij Stroomopwaarts vorig jaar. 

Recent heeft Stroomopwaarts een beleidsvisie voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat er een strategische visie moet komen met meerjarige ambities op het gebied van werk en inkomen (inclusief armoederegelingen en schuldhulpverlening). Deze visie dient als stip op de horizon en zal in Vlaardingen aansluiten op het beleidsplan sociaal domein ('De inwoner voorop'), het Herstelplan en de Uitvoeringsplannen Sociaal Domein 2021 en 2022.  

Naast de gemeente, betrekt Stroomopwaarts ook de Adviesraad Sociaal Domein en allerlei samenwerkingspartners bij het opstellen van de visie. Planning is dat de raad in december 2021 de nieuwe strategische visie vaststelt.

Raadsmemo Uitvoeringsvisie rechtmatigheidsverantwoording 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Uitvoeringsvisie rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In deze visie is de verschuiving van verantwoordelijkheden rondom de rechtmatigheidsverantwoording vastgelegd. Waar voorheen de accountant de rechtmatigheidsverantwoording afgaf, moet vanaf 2021 het college van B&W deze verklaring zelf afgeven. Met de rechtmatigheidsverantwoording verklaart het college dat alle uitgaven van de gemeente, zoals aangegeven in de jaarrekening, op de juiste manier zijn verlopen.

Starten onderhandelingen over uitgifte locatie Erasmusplein 

Het college van burgemeester en wethouders heeft met Ipse de Bruggen de onderhandelingen gestart over de uitgifte van de locatie B4 Erasmusplein.

Toelichting:

Het college heeft besloten besprekingen met Ipse de Bruggen te starten over nieuwbouw van een kinderdienstencentrum met zorgwoningen op het Erasmusplein, de plek waar voorheen de Willibrorduskerk stond. Ipse de Bruggen heeft een projectontwikkelaar aangetrokken om samen het project te realiseren. Het voorstel van Ipse de Bruggen omvat behalve de voorzieningen voor Ipse de Bruggen ook koopwoningen en een parkeerkelder.

Beslissing op bezwaar: contrair aan advies van de commissie het bezwaar van Insulindestraat 61 ongegrond verklaren 

Het college van burgemeester en wethouders heeft contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar tegen het invorderen van een dwangsom van € 8.000,- inzake de bouwstop van de Insulindestraat 61 ongegrond verklaard.   

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bouwstop met daaraan gekoppeld een besluit last onder dwangsom opgelegd op het perceel Insulindestraat 61. Reden hiervoor was het uitvoeren van bouwwerkzaamheden (dakopbouw) zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning. Na waarschuwen ging de eigenaar toch door met bouwen wat heeft geleid tot een dwangsom. Het college heeft een invorderingsbesluit opgelegd om de dwangsom van € 8.000 in te vorderen. Hiertegen is bezwaar gemaakt en dat heeft het college nu ongegrond verklaard. De bezwaarschiftencommissie geeft in haar advies aan dat het besluit tot invordering van de dwangsom niet voldoet aan de vereisten van evenredigheid en zorgvuldige voorbereiding. De bezwaarschiftencommissie vindt dat de gemeente meer rekening moet houden met alle relevante en bijzondere omstandigheden. Het college beslist tegen het advies van de bezwaarschiftencommissie in. De gemeente moet handelen binnen juridische regels die gelden, om precedentwerking te voorkomen.

Stedenbouwkundig plan 'Park Vijfsluizen' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan 'Park Vijfsluizen' vastgesteld.   

Toelichting:

Het stedenbouwkundig plan is samen met het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan de basis voor de verdere uitwerking van de bebouwing en het openbaar gebied van de ontwikkeling. Na vaststelling door het college wordt het stedenbouwkundig plan als bijlage bij het bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' gevoegd, welke wordt vrijgegeven voor ter inzagelegging (voor beroep). Eigenaar en ontwikkelaar Heijmans Vastgoed wil in samenwerking met de gemeente Vlaardingen het gebied Park Vijfsluizen herontwikkelen tot een gevarieerde woonwijk met 437 woningen en een woonzorgfunctie in het voormalige Shell hoofdgebouw. Het woningbouwprogramma bestaat uit: herenhuizen, verandawoningen, hofwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en (loft)appartementen. De woningen en appartementen worden zowel voor de huurmarkt als voor de koopmarkt gerealiseerd. De woonzorgfunctie bestaat uit maximaal 38 studio's (onzelfstandige woonruimten) en uit functies met een publiekgericht karakter.

Raadsvoorstel tot vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 'Park Vijfsluizen' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 'Park Vijfsluizen' als bijlage van de Welstandsnota vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft met een raadsvoorstel het beeldkwaliteitsplan ter vasstelling als bijlage van de Welstandsnota voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna wordt het als bijlage bij het bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' vrijgegeven voor ter inzagelegging (voor beroep). Het beeldkwaliteitsplan is samen met het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan de basis voor de verder uitwerking van de bebouwing en het openbaar gebied van de ontwikkeling en dient als uitgangspunt voor toetsing van de bouwplannen door de Welstand.
Eigenaar en ontwikkelaar Heijmans Vastgoed wil in samenwerking met de gemeente Vlaardingen het gebied Park Vijfsluizen herontwikkelen tot een gevarieerde woonwijk met 437 woningen en een woonzorgfunctie in het voormalige Shell hoofdgebouw. Het woningbouwprogramma bestaat uit: herenhuizen, verandawoningen, hofwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en (loft)appartementen. De woningen en appartementen worden zowel voor de huurmarkt als voor de koopmarkt gerealiseerd. De woonzorgfunctie bestaat uit maximaal 38 studio's (onzelfstandige woonruimten) en uit functies met een publiekgericht karakter.

Raadsvoorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft met een raadsvoorstel het bestemmingsplan ter gewijzigde vasstelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna wordt het bestemmingsplan vrijgegeven voor ter inzagelegging (voor beroep). Het bestemmingsplan is samen met het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan de basis voor de verder uitwerking van de bebouwing en het openbaar gebied van de ontwikkeling. Het huidige bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' (2012) voorziet met name in de functies: kantoren, horeca, hotel, maatschappelijk, groen en slechts deels in wonen. Het realiseren van een (overwegend) woongebied is hiermee in strijd met dit geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling van het woongebied mogelijk te maken, is het nieuwe bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' opgesteld.
Eigenaar en ontwikkelaar, Heijmans Vastgoed wil in samenwerking met de gemeente Vlaardingen het gebied herontwikkelen tot een gevarieerde woonwijk met 437 woningen en een woon-zorgfunctie in het voormalige Shell hoofdgebouw. Het woningbouwprogramma bestaat uit: herenhuizen, verandawoningen, hofwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en (loft)appartementen. De woningen en appartementen worden zowel voor de (sociale) huurmarkt als voor de koopmarkt gerealiseerd. De woon-zorgfunctie bestaat uit maximaal 38 studio's (onzelfstandige woonruimten) en uit functies met een publiekgericht karakter. 

Ontwerp omgevingsvergunning Tijdelijke Woningen Unileverterrein 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvergunning Tijdelijke Woningen Unileverterrein vastgesteld en deze vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bijlage:

Toelichting:

Het initiatief betreft het tijdelijk plaatsen van 320 units (in 5 bouwlagen) (inclusief een geluidscherm aan de zuidzijde van de ontwikkeling) in het midden van het voormalige Unileverterrein (nu: District U) aan de Olivier van Noortlaan 120. Er worden 318 units ingericht als tijdelijke woningen en twee als technische serviceruimten. De woningen zijn met name bestemd voor studenten, starters en hiernaast voor spoedzoekers en voor een maatschappelijke doelgroep. Het plaatsen van tijdelijke woningen voorziet in een urgente behoefte aan (flex)woningen en zorgt tegelijkertijd voor levendigheid en sociale veiligheid in en om het gebied.
Het belangrijkste doel van de omgevingsvergunning is het bieden van een planologisch-juridisch kader voor de plaatsing van de 320 containerunits (met een geluidscherm) op het District U-terrein. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan Leverterrein uit 2013. Met deze omgevingsvergunning worden de tijdelijke woningen en een geluidscherm voor een maximale periode van 10 jaar mogelijk gemaakt. Binnen de maximale looptijd van de omgevingsvergunning zullen de containerwoningen worden ontmanteld voor de definitieve herontwikkeling van District U.