Openbare besluiten van 15 december 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Actualisering mandaat- en aanwijzingsbesluiten in verband met herziene havenregelgeving 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. mandaatbesluit havenmeester Rotterdam 2020 vastgesteld, 
 2. mandaatbesluit gemeentelijk zeehavengebied 2020 vastgesteld, 
 3. aanwijzingsbesluit Havenmeester in de zin van de Havenverordening Vlaardingen 2019 vastgesteld,
 4. aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet milieubeheer voor wat betreft uitsluitend schepen 2020 vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mandaat- en aanwijzingsbesluiten te actualiseren als gevolg van herziene havenregelgeving. Dit is noodzakelijk en wenselijk vanwege het begin 2020 in werking treden van de Havenverordening Vlaardingen 2019 en het vervallen van de Havenbeheersverordening Vlaardingen 2010 en het Havenreglement Vlaardingen 2010.

Procesbesluit in verband met dagvaarding ontvangen van Legero 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het voeren van verdediging in een civiele hoger beroepsprocedure op grond van artikel 160 van de Gemeentewet.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om verweer te voeren naar aanleiding van een dagvaarding. De gemeente is namelijk gedagvaard in een civiele hoger beroepsprocedure. Dit is het hoger beroep tegen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In deze uitspraak is de gemeente in het gelijkgesteld. De rechtszaak ging over een kapot gevaren vloedpaal. Om het besluit van het college uit te voeren is de burgemeester verzocht een advocaat aan te wijzen om deze verdediging te voeren. 

Steunbetuiging reactie DSW-Zorgpartijen nav Houtskoolschets acute zorg (VWS) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief met steunbetuiging voor de reactie van DSW en zorgpartners op de Houtskoolschets acute zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld.  

Toelichting:

Het ministerie van VWS heeft voorstellen gedaan om de regionale acute zorg in de toekomst beter in te richten. Een van de voorstellen is om de afspraken over de inrichting van het acute zorglandschap te maken binnen de bestaande ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Voor onze regio heeft dit een aantal onwenselijke consequenties. De huidige zorgverzekeraar heeft daarom, in samenspraak met zorgpartners, haar bezwaren op de voorstellen geuit in een reactie aan het ministerie. De MVS-gemeenten onderschrijven de inhoud van deze reactie en betuigen hun steun middels een brief aan het ministerie. 

Raadsmemo motie rookvrije generatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie rookvrije generatie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De Fractie Boers heeft een motie ingediend waarin zij het college oproept werk te maken van de rookvrije generatie. In het raadsmemo wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de lokale concretisering van de landelijke gezondheidsambitie om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

Raadsmemo beëindiging ICT-samenwerking Vlaardingen-Schiedam 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beëindiging ICT-samenwerking Vlaardingen-Schiedam vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) vastgesteld. Hiermee komt per 1 januari 2021 definitief een einde aan de samenwerking met de gemeente Schiedam op het gebied van ICT. Het college informeert de raad via een raadsmemo over de afronding van het project. Geconcludeerd kan worden dat de ontvlechting van de ICT binnen planning en binnen begroting is afgerond. De focus kan en zal nu volledig liggen op de verdere ICT vernieuwing van het beleid en de dienstverlening van de gemeente. 

Beantwoording artikel 34-vragen over gebiedsvisie Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Claessen (VVD) over gebiedsvisie Rivierzone vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gebiedsvisie Rivierzone biedt het overkoepelende kader voor concrete planvorming, waarbij financiële haalbaarheid een onmisbaar criterium is. Het college heeft onlangs aangegeven bij  de gemeenteraad graag over een eventuele aanvraag Regeling Woningbouwimpuls 3e tranche voor de Rivierzone in gesprek te gaan. Dan is er meer duidelijkheid over de financiële haalbaarheid, cofinanciering en subsidiemogelijkheden. Die duidelijkheid verwacht het college in de loop van 2021 te kunnen verschaffen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de proef met het aan huis ophalen van recyclebare goederen door Byewaste 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Claessen over de proef met het aan huis ophalen van recyclebare goederen door Byewaste vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In deze proef worden recyclebare goederen zoals kleine elektrische apparaten, boeken, speelgoed en textiel gratis aan huis opgehaald. De kleinschalige proef (okt-dec 2020) wordt uitgevoerd door Byewaste in een gedeelte van de wijken Ambacht en Holy-Noord, in samenwerking met Irado, de gemeente en Het Goed. De belangrijkste onderzoeksvraag van de proef is of inwoners geïnteresseerd zijn in deze vorm van dienstverlening (een app downloaden en goederen aanbieden). Vervolgens, in hoeverre dit leidt tot een voldoende hoeveelheid aanbod in relatie tot de te maken inzamelkosten en opbrengsten van het ingezameld materiaal.

De proef staat los van de maatregelen uit het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019, die in uitvoering zijn. Maar als de proef aantoonbaar bijdraagt aan de vermindering van de hoeveelheid restafval dan is dat mooi meegenomen. Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan deze proef.    

Beantwoording artikel 34-vragen over de pilot containeradoptie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Versteeg over de pilot containeradoptie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Deze pilot is eind september 2020 gestart, naar aanleiding van een ingediende motie op 19 december 2019, bij de besluitvorming van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019. De pilot is gestart met 60 adoptanten. Na een jaar wordt gekeken wat de resultaten zijn. Op dit moment worden geen nieuwe adoptanten geworven. Als inwoners in de tussentijd ook een container netjes willen houden, kan dat gewoon. Zij maken echter geen onderdeel uit van de pilot. Dat betekent dat zij geen containersleutel en schoonmaakpakket verstrekt krijgen en geen werkafspraken ondertekenen. Het verstrekken van containersleutels van de containers wordt eerst goed geëvalueerd voordat het grootschaliger toegepast gaat worden.
Het college is blij met alle inwoners die hun steentje willen bijdragen aan een schone containeromgeving en een leefbare buurt en wil dat dus ook buiten de pilot graag bevorderen.

Definitieve aanwijzingsbesluiten voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval, glas en papier

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. nota beantwoording zienswijzen ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval, glas en papier vastgesteld,
 2. definitief aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval en glas en papier bij stortkokerflats in eigendom van Waterweg Wonen, vastgesteld,  
 3. definitief aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval en glas en papier bij stortkokerflats Lissabonweg laag 1-299 (Oostelijke uitgang), Madridweg 1-309, Wenenweg 5-233 en Eksterlaan laag 400-682, naar aanleiding van voornoemde nota, vastgesteld,  
 4. definitief aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen voor glas en papier, vastgesteld.  

Toelichting: 

Het college heeft een definitief besluit genomen over de locatie van 31 ondergrondse afvalcontainers voor restafval, 6 glascontainers en 6 papiercontainers. Het gaat om containers bij flats van Waterweg Wonen waar nu het restafval nog via een stortkoker in een gezamenlijke rolcontainer verzameld wordt. In dit definitief besluit is voor drie flats de locatie gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen van bewoners. Zij stelden een gewijzigde locatie voor vanwege praktische voordelen als minder hinder, betere bereikbaarheid of betere verkeersveiligheid. Het college heeft besloten deze voorstellen over te nemen. 

Daarnaast stelde het college het definitief aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen vast voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor glas en papier. Hiertegen waren geen zienswijzen ingediend.

De maatregelen komen voort uit het door de raad op 19 december 2019 vastgestelde Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019. 

Vaststellen bestuurlijke reactie op rapport Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestuurlijke reactie op het rapport Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede vastgesteld.

Toelichting: 

Het college van burgemeesters en wethouders heeft in reactie op een rapport van de Kinderombudsman over gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede aangegeven actief aan de slag te zullen gaan met de aanbevelingen uit het rapport. Dit betekent onder andere dat er een betere aansluiting gezocht wordt met de gebruikers en er meer geinvesteerd gaat worden op het bekendmaken en verduidelijken van de regelingen. De uitvoeringsorganisaties zullen hier een belangrijke rol in krijgen. 

Voorontwerpbestemmingsplan Maaswijk-West (District U)

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. de melding van het voornemen tot het nemen van een Stap 3-besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering vastgesteld,
 2. ingestemd voorontwerpbestemmingsplan ‘Maaswijk-West’.
 3. het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

Toelichting:

Het doel van het bestemmingsplan is het maken van een juridische vertaling van het Masterplan District U, dat de herstructurering van het Unileverterrein mogelijk maakt. Deze herstructurering is onderdeel van de herstructurering van de Rivierzone. Unilever Research & Development heeft Vlaardingen verlaten en het terrein is aangekocht door de Van Adrighem Group. De nieuwe eigenaar wil het gebied herontwikkelen tot een dynamisch woon-werkcluster. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan ‘Leverterrein’ en deels met het bestemmingsplan ‘Stationsgebied Centrum’. De voornaamste doelstelling van het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader om de herstructurering mogelijk te maken. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De Grondbrief gaat in op marktsituaties die in het grondbeleid voor het komende jaar van belang zijn. Denk hierbij aan kosten- en opbrengstenstijging, de minimale prijs voor bouwgrond en de grondprijs voor sociale huurwoningen bij de omzetting van erfpacht naar volle eigendom. 

Indexering bijdragen gemeenschappelijke regelingen 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief aan de Gemeenschappelijke Regelingen VRR, DCMR, GGD Rotterdam-Rijnmond en Jeugdhulp Rijnmond inzake de indexering van de bijdrage in 2022 vastgesteld. 

Toelichting:

De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. De werkgroep geeft jaarlijks een advies over de indexering van de bijdragen aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (VRR, DCMR, GGD Rotterdam-Rijnmond en Jeugdhulp Rijnmond) voor het volgende begrotingsjaar, in dit geval 2022. De indexering van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen met 1,9% in 2022 heeft het collega al in de meerjarenbegroting verwerkt.

Overeenkomst voor het houden van weekmarkten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe overeenkomst voor het houden van warenmarkten in Vlaardingen vanaf 1 januari 2021 vastgesteld. 

Toelichting:

De afgelopen jaren heeft een coöperatie van marktkooplieden de lokale warenmarkten georganiseerd. De overeenkomst op basis waarvan dit gebeurde is afgelopen en kan niet meer worden verlengd. Zowel de coöperatie als de gemeente willen graag samen verder. Het college heeft  daarom besloten een nieuwe overeenkomst te sluiten.

Raadsmemo horeca- en evenementennota en voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de raadsmemo horeca- en evenementennota vastgesteld, 
 2. besloten tot voortzetting van de proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad dat het maken van een nieuwe horecanota en evenementennota wordt uitgesteld totdat de effecten van de coronacrisis meer duidelijk zijn. Oorspronkelijk was de planning om de nota’s in het vierde kwartaal van 2020 op te leveren, maar dat is nu niet goed mogelijk. Wel geeft het college de cafés, partycentra en nachtzaken (horeca categorie 3 en 4) in het horecaconcentratiegebied in 2021 de mogelijkheid opnieuw ruimer open te gaan wanneer dat weer kan, door de proef verruiming openingstijden horeca te verlengen. In 2016 is gestart met een proef waarbij cafés in het horecaconcentratiegebied op zaterdag open mogen zijn tot 04.00 uur (in plaats van 02.00 uur) en partycentra en nachtzaken open mogen zijn tot 06.00 uur (in plaats van 05.00 uur). Ook mochten na een raadsmotie enkele zaken die tegen de rand van het horecaconcentratiegebied aanliggen eveneens deelnemen aan de proef. Na positieve evaluatie eind 2016 is de proef voortgezet. Op verzoek van de horecaondernemers is de proef later uitgebreid naar de vrijdagavond. Bij het maken van het nieuwe horecabeleid worden de verruimde tijden in samenhang met andere onderdelen uit het beleid bekeken en besproken met de belanghebbenden. De gemeente informeert hierover Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Vlaardingen en de ondernemers die deelnemen aan de proef.