Openbare besluiten van 15 augustus 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo Winterterras

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de financiële stand van zaken rondom het winterterras vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken rondom het Winterterras. 

De stichting Winterterras heeft tweemaal het Winterterras georganiseerd. Het was een goed bezocht en gewaardeerd initiatief voor een brede groep Vlaardingers. In februari 2023 gaf Stichting Winterterras aan dat er bij de laatste editie een tekort was ontstaan en dat de stichting dat probleem op zou kunnen lossen met een extra incidentele subsidie van de gemeente ter hoogte van € 25.000,-. Met deze extra bijdrage zou een faillissement van de stichting voorkomen kunnen worden. Gezien de grote toegevoegde waarde van het evenement heeft het college deze extra subsidie afgelopen april toegekend.

Bij de behandeling van de subsidieaanvraag voor een derde editie bleek echter dat er nog meer openstaande facturen waren dan dat de stichting eerder aangegeven had. Uiteindelijk heeft Stichting Winterterras de gemeente laten weten de voorbereiding voor de derde editie van het Winterterras te staken. Voor de definitieve vaststelling van de subsidie voor de vorige editie van het Winterterras is de stichting nog gevraagd om de benodigde documenten aan te leveren.

Voor komende winter is er door deze ontwikkeling een subsidiebudget beschikbaar voor winterse activiteiten. Mocht er een nieuwe organisator opstaan voor het opzetten van dit soort activiteiten, dan heeft de stichting Winterterras aangegeven bereid te zijn om de opgedane kennis en ervaringen te delen.

Raadsvoorstel tot vaststelling Tweede wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Tweede wijziging van de Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de havenverordening staan regels die noodzakelijk zijn voor een goede organisatie van de zeehavens. Dit zijn onder meer regels over waar (zee)schepen mogen aanmeren en regels over veiligheid en milieu in de zeehavens. De Vlaardingse zeehavens maken deel uit van het grotere havengebied regio Rotterdam/Drechtsteden waarvoor het doel is gesteld dat de havenregelgeving zoveel als mogelijk gelijkluidend is met de andere zeehavengemeenten. 
Met deze tweede wijziging wordt onder meer ingespeeld op ontwikkelingen en nieuwe inzichten op bijvoorbeeld het gebied van alternatieve scheepsbrandstoffen. Daarnaast worden inhoudelijke veranderingen doorgevoerd vanwege veranderende en nieuwe wetgeving. Ook is een aantal bepalingen in de havenverordening duidelijker verwoord en beter op de praktijk aangepast.

Beantwoording artikel 34-vragen over de ontwikkeling Marathonweg-Noord en de koppeling met de geschiedenis van voetbalvereniging Fortuna

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoekstra (SP) over de ontwikkeling Marathonweg-Noord en de koppeling met de geschiedenis van voetbalvereniging Fortuna.

Bijlage:

Toelichting: 

De naam van de gebiedsontwikkeling 'Het Fortunapark' geeft aan dat aandacht wordt besteed aan de rijke voetbalhistorie van de voormalige Fortunavelden. De betrokken ontwikkelaar Timpaan heeft bij de straatnamencommissie het verzoek neergelegd om de straatnamen van het project in de sferen van het verleden van het Fortuna-tijdperk op te stellen. Dit verzoek is door de commissie nader in behandeling genomen. Ontwikkelaar Timpaan zal samen met de gemeente een participatietraject starten, waar het voetbalverleden van het plangebied wordt meegenomen. 

Ontwerpomgevingsvergunning Nieuwstraat 1 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning Nieuwstraat 1 met bijbehorende bijlagen;
  2. vrijgegeven voor tervisielegging, tezamen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (zienswijzen);
  3. indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht, de omgevingsvergunning Nieuwstraat 1 verleend. 

Toelichting:

De omgeving wordt door de ontwikkelaar nader geïnformeerd in de eerste helft van september. Het doel van de 'omgevingsvergunning Nieuwstraat 1' is het creëren van een kader voor de herontwikkeling van het plangebied, inhoudende het slopen van een voormalig bedrijfspand en het realiseren van een gebouw met maximaal 16 appartementen. De herontwikkeling is niet mogelijk op basis van het tot nu toe geldende bestemmingsplan Oostwijk-Zuid (vastgesteld op 26 juni 2014) en om die reden wordt deze omgevingsvergunningsprocedure (in afwijking van het geldende bestemmingsplan) gestart. 

Afwijzen initiatief vestiging E-hub in de Broekpolder

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. vestiging Energy hub in de Broekpolder afgewezen,
  2. antwoordbrief aan de initiatiefnemer vastgesteld.

Toelichting:

Bij de gemeente is een verzoek ingediend om een Energy hub te realiseren in de Broekpolder. Het college van B&W heeft dit verzoek afgewezen. Een Energy hub (E-hub) is een tankstation waar naast fossiele brandstoffen ook duurzame brandstoffen aangeboden  worden waarbij BIO-LNG, CNG+, H2 elektrisch laden (incl. supercharges voor vrachtwagens), Groengas, Biodiesel en HVO100 centraal staan. Het initiatief past niet in onze Toekomstvisie, visie Broekpolder en het bestemmingsplan. 

Het college onderschrijft het belang om een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie die passen in ons duurzaamheidsbeleid. Een vestiging van een E-hub levert een positief bijdrage op aan de energietransitie, maar de vestiging hiervan in de Broekpolder is ongewenst.

Raadsvoorstel tot het herbenoemen van leden van de RvT en profielschets nieuw lid Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Het raadsvoorstel tot het herbenoemen van leden van de RvT en profielschets nieuw lid Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) vastgesteld.
  2. De Cv’s bij de herbenoeming op grond van de persoonsgegevens onder geheimhouding aangeboden.

Bijlage:

Toelichting:

De raad van toezicht van de OSVS (Openbare scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam) doet een voordracht tot herbenoeming van twee zittende leden en heeft een concept profielschets gemaakt voor de invulling van een vacature. De gemeenteraden van Vlaardingen en Schiedam zijn bevoegd tot het benoemen van de leden van deze raad van toezicht en het geven van een advies over de concept profielschets. Het college stelt de gemeenteraad voor om de twee zittende leden voor een nieuwe periode te benoemen en positief te adviseren op de profielschets. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de sterftecijfers in Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw M. Rots (D66) over de sterftecijfers in Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Mevrouw Rots (D66) heeft naar aanleiding van bericht in het Algemeen Dagblad van 30 juni 2023 artikel 34-vragen gesteld over sterftecijfers in Vlaardingen. Deze liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. Het college van B&W geeft in zijn reactie aan dat de gemeente zelf geen specifiek of structureel onderzoek doet naar de oorzaken. Volgens de GGD-Rotterdam Rijnmond zijn de redenen lastig te bepalen. Uit beschikbare gegevens blijkt wel dat de sterfte aan kanker in Vlaardingen als doodsoorzaak hoger is dan gemiddeld in Nederland. Het gaat dan met name om mesothelioom (kanker door asbest). Asbest is een stof die vroeger veel werd gebruikt in de (scheeps)bouw. Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over het proces voor de behandeling van de jaarstukken vastgesteld

Bijlage:

Toelichting:

Voor het zomerreces informeerde het college de gemeenteraad dat het afronden van de jaastukken 2022 en de accountantscontrole daarop na de zomer zou plaatsvinden. De verwachting is dat het college de jaarstukken op 22 augustus vaststelt. Omdat de gemeente voor 1 oktober de jaarstukken moet indienen bij het ministerie, is het noodzakelijk om de behandeling van de jaarstukken in de gemeenteraad in september plaats te laten vinden. Omdat de gemeenteraad hierdoor beperkt de tijd heeft om zich voor te bereiden, stuurt het college bij de jaarstukken een oplegger mee waar de wijzigingen ten opzichte van de concept-jaarstukken staan aangegeven.