Openbare besluiten van 14 september 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Constitutionele afspraken college september 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Reglement van orde college van burgemeester en wethouders 2021 vastgesteld, 
 2. Portefeuilleverdeling per 15 september 2021 vastgesteld, 
 3. Vervanging portefeuillehouders vastgesteld,
 4. Raadsvoorstel Vertegenwoordiging portefeuillehouders in verbonden partijen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vanwege de nieuwe samenstelling van het  college van burgemeester en wethouders heeft het college afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling, vervanging, vertegenwoordiging en het regelement van orde. In de portefeuille van de burgemeester is bijvoorbeeld stadspromotie toegevoegd, en P&O zit vanaf nu in de portefeuille van wethouder Jacky Silos. Sport gaat van wethouder Bart Bikkers naar wethouder Ivana Somers-Gardenier. Bart Bikkers krijgt financiën en vastgoed & grondzaken in zijn portefeuille. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de ophoging en herinrichting Populierendreef, Hazelaardreef, Abelendreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van der Velde (Fractie Kerkhof) over de ophoging en herinrichting Populierendreef, Hazelaardreef, Abelendreef vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording licht het college toe dat er nog geen kapvergunningen zijn aangevraagd voor het ophogingsproject aan de Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef. De plannen zijn namelijk eerst voorgelegd aan bewoners die hier op konden reageren en nog niet alle ingekomen reacties zijn verwerkt. Het college legt uit dat de gemeente geen bomen op nutstracés (kabels en leidingen) plaatst omdat dit gevaarlijke situaties oplevert. Bovendien liggen leidingen vaak in een zandbed dat geen goede groeiplaats oplevert voor bomen, waardoor deze oppervlakkig wortelen en voor meer opdruk van bestrating zorgt. Ook wordt het onderhoud van leidingen bemoeilijkt als er bomen bovenop staan. Het college laat weten dat binnenkort op het laatste deel van de reacties van bewoners gereageerd zal worden, waarna het plan zijn definitieve vorm kan krijgen.

Warmtelinq

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan Warmtelinq vastgesteld. 

Toelichting:

Het college heeft een verzoek ontvangen voor medewerking aan een uitbreiding van het warmteleidingtracé naar de Vondelingenplaatleiding en de locatie van een Warmteoverdrachtsstation. De Warmteleiding dient voor het transport van restwarmte. Deze warmte kan gebruikt worden als alternatief voor het verwarmen met aardgas. Het college heeft besloten dat het onder nog te formuleren voorwaarden kan meewerken aan deze uitbreiding. 

Raadsmemo en raadsvoorstel overeenkomsten Blankenburgverbinding 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het voornemen uitgesproken tot het aangaan van drie overeenkomsten met Rijkswaterstaat voor werkzaamheden die raken aan de realisatie van de Blankenburgverbinding, te weten het aanpassen van de op- en afrit Marathonweg, het verbreden van fietspaden en de afkoop van beheer en onderhoud.
 2. de raadsmemo wensen en bedenkingen bij het voorgenomen aangaan van de overeenkomsten vastgesteld,
 3. de raadsvoorstel kredietaanvraag Blankenburgverbinding ten behoeve van het aangaan van de drie overeenkomsten vastgesteld,
 4. besloten dat, indien door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen worden geuit én de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt, het voorgenomen besluit onder punt 1 definitief is.

Bijlage:

Toelichting:

Bij de realisatie van de Blankenburgverbinding doen zich kansen voor om werkzaamheden van bouwconsortium BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat op een efficiënte, duurzame en kostenbesparende wijze te combineren met wensen en ambities van de gemeente Vlaardingen. De gemeente reconstrueert bijvoorbeeld in de komende tijd diverse kruispunten op de Marathonweg, om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De kans om samen te werken met Rijkswaterstaat betreft het kruispunt Marathonweg/Westlandseweg/A20. Voor een snellere afwikkeling van het verkeer willen we de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis verleggen. Ook willen we een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis aanleggen en de bestaande verkeerslichten vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. Hiervoor moeten de oprit naar en afrit van de snelweg van Rijkswaterstaat aangepast worden. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroming op de A20. Een andere kans betreft het fietspad Recreatiepad tussen de Zuidbuurt en de Hoekse Lijn. Hiervoor geldt dat een deel opnieuw moet worden aangelegd na de werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding en dit biedt de kans om het nu te verbreden van 2,50 meter naar 3,00 meter. Ook het vrijliggende fietspad aan de zuidkant van de Maassluissedijk ligt in het werkgebied van de Blankenburgverbinding. Dit kan nu verbreed worden van 3,00 naar 4,00 meter. Het fietspad maakt deel uit van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam-Westland en moet volgens afspraken hierover 4,00 meter breed worden. De Metropolitane Fietsroute Rotterdam-Westland is een 27 km lange comfortabele fietsroute die woonkernen en bedrijventerreinen verbindt. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar vanuit de MRDH. Alle drie de werkzaamheden vragen een aanvullende investering van de gemeente Vlaardingen. De investering voor het aanpassen van de oprit en afrit van de A20 wordt samen met Rijkswaterstaat gedaan. Beide partijen betalen de helft. Over de werkzaamheden is overlegd en onderhandeld met Rijkswaterstaat en dat heeft geleid tot drie overeenkomsten. Hiermee realiseert de gemeente de genoemde wensen en ambities en wordt daarnaast een openstaande financiële overdracht van het geluidsscherm Westwijk van de gemeente naar Rijkswaterstaat afgewikkeld. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het benodigde krediet beschikbaar te stellen om de overeenkomsten aan te kunnen gaan. 

Raadsmemo reconstructie kruispunt Westlandseweg/Hoflaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Westlandseweg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In mei 2021 is de Westlandseweg ter hoogte van de Hoflaan gereconstrueerd. De nieuwe situatie op de Westlandseweg riep vragen op vanuit de gemeenteraad, omwonenden en gebruikers. De reacties gingen vooral over de veiligheid van de doorgaande fietser, omdat de automobilist ook van de fietssuggestiestrook gebruik moet maken. 
Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente een onafhankelijke verkeerveiligheidsauditor gevraagd de situatie te beoordelen. Op basis van de bevindingen is het ontwerp aangepast. De belangrijkste aanpassing is het realiseren van een profiel en een wegbeeld van volledig gemengd verkeer ter hoogte van de middeneilanden. Het gemotoriseerde verkeer wordt zo extra geattendeerd op de fietsers en de voetgangers. Rijbaanbreed wordt hier een rode deklaag aangebracht. Ook wordt er vanuit oostelijke richting een verkeersdrempel toegevoegd en komen er aan het begin en einde snelheidsremmende markeringen. Het nieuwe ontwerp past bij een ontwerpsnelheid van 30-40 km/h, waardoor de adviessnelheid van 30 km/h ter plaatse geloofwaardig is. Tot slot komen er op de wegvakken voor en na de rijbaanbrede rode deklaag fietssymbolen op de fietssuggestiestroken. Ook worden deze fietssuggestiestroken verbreed naar 1,70 meter, waardoor ze een formele status als fietsstrook krijgen en nog duidelijker opvallen. Met deze aanvullende maatregelen gaat het college van burgemeester en wethouders ervan uit dat er, binnen de fysieke mogelijkheden van het wegvak, een voor alle verkeersdeelnemers acceptabele oplossing is gevonden. Uiteraard blijft de gemeente de situatie monitoren. 

Raadsmemo STOPenGo Buslijn 557

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo STOPenGo Buslijn 557 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders licht de raad het collegestandpunt toe ten aanzien van een mogelijke voortzetting van de STOPenGO-buslijn 557 in Vlaardingen. Buslijn 557 is een buslijn op afroep die tussen het Westerhoofd en het Liesveldviaduct rijdt en ook metrostation Vlaardingen Centrum aandoet. Deze lijn zou door maatregelen uit het Transitieprogramma van de vervoerders per 29 augustus stoppen. maar door toezegging van een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk kan de lijn tot 1 januari 2022 blijven rijden. Het college kreeg hierdoor tijd om te inventariseren of er andere mogelijkheden zijn om deze OV-verbinding na 1 januari in stand te houden, waarbij met de MRDH is gekeken naar een buurtbus. De kosten hiervan bedragen circa € 50.000,- per jaar, waarvan 50% subsidiabel is en 50% moet worden bijgedragen door de gemeente. Los van het feit dat de gemeente Vlaardingen hier geen middelen voor heeft, vindt het college de kosten voor de gemeente, ook in het licht tot de investering per reiziger, niet proportioneel. Bovendien zijn de maatregelen uit het Transitieprogramma tijdelijk van aard en wordt het schrappen van de lijn mogelijk teruggedraaid als de reizigersaantallen zich na de coronacrisis voldoende herstellen.

Stand van zaken DigiD-aansluiting en Logius

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over stand van zaken project Zaaksysteem met nieuwe DigiD-aansluiting en de activatie van de oude DigiD-aansluiting door Logius vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voortgang van de transitie naar zaakgericht werken binnen de gemeente. Deze transitie heeft vertraging opgelopen, waardoor mogelijk tijdelijk geen gebruik meer kan worden gemaakt van DigiD bij het aanbieden van digitale producten en diensten via de gemeentelijke website. Het college informeerde de gemeenteraad hier eerder al over op 31 augustus. Omdat het college de dienstverlening aan inwoners en ondernemers hoog in het vaandel heeft staan, is alles op alles gezet om de transitie van de producten en diensten die op dit moment uitsluitend via DigiD aangeboden worden te versnellen om ook bij afsluiting van DigiD continu goede dienstverlening te kunnen garanderen. De transitie van deze producten en diensten is naar verwachting  uiterlijk op 20 september afgerond. 
Dit valt samen met de datum van deactivatie van DigiD door toezichthouder Logius. Er is dus waarschijnlijk geen sprake zijn van onderbreking van de DigiD-dienstverlening en daarmee kan de dienstverlening van de gemeente ongehinderd doorgang vinden.

Raadsmemo generatietoets

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo generatietoets vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsmemo vastgesteld waarin zij de raad de stand van zaken geven rondom de motie generatietoest. In deze motie riep de raad op om bij nieuw beleid te voorkomen dat bij een opeenstapeling van beleid, kortingen en of bezuinigingen dit onevenredig negatief uitpakt voor bepaalde generaties. De rol van de gemeente is bij veel beleidsterreinen waarbij dit mogelijk zou kunnen zijn, beperkt. Doel van een generatietoets is ook het actief betrekken en uitnodigen van jonerne om mee te denken met lokaal beleid. In Vlaardingen geven we dat vorm door de jongerentop in december 2021. 

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor de aanpak van wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft : 

 1. Vlaardingen ontvangt in 2021 en 2022 respectievelijk 2.063.182 euro en 6,3 mln. euro aan extra rijksmiddelen voor de jeugdhulp. Het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een deel van deze extra rijksmiddelen voor jeugdhulp in 2021 van 1.325.000 euro en in 2022 van 750.000 euro, voor de aanpak van de wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp, door deze te onttrekken aan de stelpost uit de begroting vastgesteld.
 2. Deze 1.325.000 euro voor 2021 en 750.000 euro  voor 2022 aan de begroting in het programma Sociaal Domein toegevoegd.
 3. De resterende bedragen van 738.182 euro voor 2021 en 5.550.000 euro voor 2022 aan de algemene begroting toegevoegd.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel vastgesteld over het inzetten van extra geld van het Rijk om in 2021 en 2022 de wachtlijsten in de jeugdhulp te verminderen en de tekorten te dekken. 
 
De gemeente Vlaardingen ontvangt net als andere gemeenten extra geld van het Rijk om knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken en de kosten voor jeugdhulp te dekken. Mede door corona hebben meer kinderen en jongeren met psychische problemen een beroep gedaan op de jeugdhulp. 

Het college stelt de raad voor om een gedeelte van het extra geld te gebruiken voor het verminderen van de wachtlijsten in onze stad en het aanpakken van knelpunten. Een voorbeeld hiervan is het investeren in preventie waardoor jongeren en hun ouders in een vroeg stadium laagdrempelige ondersteuning kunnen krijgen via de huisarts en het wijkteam. Sinds 1 april 2021 zijn drie praktijkondersteuners Jeugd in 17 huisartsenpraktijken in Vlaardingen aan het werk. Jongeren en ouders kunnen hier snel en makkelijk in een vertrouwde omgeving hulp krijgen. 

Het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg en de start van praktijkondersteuners Jeugd sluit aan bij de plannen van de gemeente om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. De gemeente wil een goede start en een goede toekomst voor kinderen door hulp voor het kind en het gezin zoveel mogelijk dichtbij in hun eigen omgeving te organiseren. Om dat te realiseren werkt de gemeente al langer samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam aan de invoering van het MVS Jeugdmodel op 1 januari 2023. Vanaf die datum kopen de drie gemeenten het grootste gedeelte van de  jeugdhulp in bij één partij. Het verminderen van wachtlijsten draagt ook bij aan een goede start van het MVS Jeugdmodel. 

Raadsmemo stand van zaken diverse onderwerpen binnen het regionaal samenwerkingsverband wonen (SvWrR)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken diverse onderwerpen binnen het regionaal samenwerkingsverband wonen (SvWrR) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een memo geinformeerd over tal van zaken/ontwikkelingen die op het gebied van wonen spelen binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Dit samenwerkingsverband bestaat uit veertien gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan de IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De regionale zaken die nu spelen zijn o.a. de woningbouwtaakstelling, woonruimteverordening,  verkregen subsidies en het bouwmanifest.

Raadsvoorstel toekomst Particuliere Woningverbetering (PWV)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel toekomst Particuliere Woningverbetering (PWV) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De aanpak van particuliere woningverbetering zit in een nieuwe fase. Voorstellen worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft een uitbreiding van de Eerste Hulp bij Onderhoud (EHBO) taken van het Servicepunt Woningverbetering, nieuwe inzet van het stimuleringsfonds (laagrente dragende lening) en de koppeling met de energietransitie. Ook wordt gevraagd om het stimuleringsfonds uit te breiden tot een revolverend fonds, waardoor de terugkomende gelden uit de aflossing van leningen opnieuw ingezet mogen worden.

Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Floreskwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Floreskwartier vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Met vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt tegelijkertijd de omgevingsvergunning vastgesteld. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de ontwikkeling van het Floreskwartier (het terrein tussen de Marathonweg, Floreslaan, Surinamesingel en de Soendalaan) mogelijk. Het gaat hierbij om 36 grondgebonden woningen, verdeeld over twee rijen van 10 en 26 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, en de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning hebben 6 weken ter inzage gelegen van 13 mei 2021 t/m 23 juni 2021. Er zijn twee zienswijzen in reactie op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Eén van deze zienswijzen heeft geleid tot een aanpassing van het plan, waarmee een betere oplossing komt voor de waterbergingsopgave.