Openbare besluiten van 14 maart 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo wensen en bedenkingen oprichting van en deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo wensen en bedenkingen oprichting van en deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s vastgesteld,
  2. het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) geïnformeerd over de uitkomst van de wensen en bedenkingen van de raad.

Bijlage:

Toelichting:

Het Veiligheidsberaad heeft het principebesluit genomen tot oprichting van een stichting waarborgfonds. Vanuit het waarborgfonds wordt gezamenlijk de Landelijke Aanspraken na Dientstongevallen gefinancierd. Het expertisebureau risicobeheer koopt vervolgens een ongevallenverzekering in zodat per 1 januari 2024 deze schades kunnen worden afgewikkeld. Dit alles zorgt voor een kostenbesparende en professionele organisatie. Voordat een definitief besluit wordt genomen over het oprichten van en deelnemen aan deze stichting, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Actualisering verlofregeling en afschaffen lokale feestdag Goede Vrijdag en brugdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verlofregeling van het personeels-handboek vastgesteld met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 onder voorbehoud van akkoord van de Ondernemingsraad op het afschaffen van de lokale feestdag Goede vrijdag en brugdagen.

Toelichting:

Door het vaststellen van de geactualiseerde verlofregeling komen Goede Vrijdag en brugdagen te vervallen voor medewerkers van de gemeente Vlaardingen. Het college heeft hiertoe besloten, omdat zij van mening is dat medewerkers zoveel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij hun verlofuren inzetten. Dat past bij een moderne inclusieve werkgever en zorgt ervoor dat er op dit vlak gelijkheid komt tussen parttime en fulltime medewerkers.

Het actualiseren van de verlofregeling voor medewerkers van de gemeente Vlaardingen was nodig, omdat door cao wijzigingen de huidige regeling in strijd was met de standaard cao. In de huidige verlofregeling van de gemeente was opgenomen dat medewerkers geen verlofuren moesten opnemen op lokale feestdagen en/of collectieve sluitingsdagen, zoals Goede Vrijdag. In de standaard cao worden de verlofuren voor deze dagen wel afgeschreven van de verlofuren van de medewerker. Door het laten vervallen van Goede Vrijdag en brugdagen behouden medewerkers met een fulltime dienstverband de 43,2 bovenwettelijke vakantie-uren (parttime naar rato) voor eigen inzet.

Voorstel tot afwijzing uitbreiding bedrijfslocatie Maassluissedijk 202

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het initiatief voor uitbreiding van de bedrijfslocatie Maassluissedijk 202 afgewezen,
  2. de brief aan Poot Caravanstalling B.V vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het initiatief afgewezen voor uitbreiding van de bedrijfslocatie Maassluissedijk 202. De gemeente hecht grote waarde aan het landschappelijke karakter van het buitengebied. Het in stand houden van natuur en recreatie is vastgelegd in het gezamenlijke beleid van de gemeente, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Delfland.

Afwijzen huisvesting statushouders 2e Van Leyden Gaelstraat 6

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het initiatief voor huisvesting van minderjarige statushouders aan de 2e Van Leyden Gaelstraat 6 afgewezen,
  2. de brief aan TMC Pro vastgesteld.

Toelichting:

TMC Pro heeft als uitvoerende organisatie namens Nidos (overheidsorganisatie voor huisvesting minderjarige statushouders) een aanvraag gedaan voor huisvesting van vier minderjarige statushouders in een woning aan de 2e Van Leyden Gaelstraat.

Het huisvesten van minderjarigen past niet binnen het bestemmingsplan Oostwijk-Zuid en omdat de statushouders niet tot één huishouden behoren, past deze aanvraag ook niet binnen het paraplubestemmingsplan Wonen. De aanvraag voor afwijking van de bestemmingsplannen is door het college als niet wenselijk beoordeeld. De leefbaarheid in deze buurt staat onder druk, waardoor het huisvesten van minderjarige statushouders met een beperkte begeleiding niet wenselijk is op deze locatie. Daarnaast voldoet de gemeente al jaren aan de wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Raadsmemo tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Rogplus heeft op 2 februari 2023 de tweede begrotingswijziging 2023 vastgesteld. In deze tweede begrotingswijziging van 2023 is de begroting gedaald met bijna €11 miljoen. Voor Vlaardingen betekent dit een daling van zo'n €6,5 miljoen inclusief de eigen bijdrage van cliënten. Dit wordt opgenomen in de eerste Voortgangsrapportage. De verlaging komt met name door een verschuiving van de kosten voor jeugdhulp uit de begroting Rogplus naar de gemeentelijke begroting met als bestemming de begroting van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Volgens artikel 19 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure. Het college heeft een raadsmemo vastgesteld waarmee zij de raad informeert over deze wijziging.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake vragen Energietoeslag 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording aanvullende artikel 34-vragen van PvdA inzake Energietoeslag 2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de artikel-34 vragen de PvdA over de energietoeslag voor 2023 vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts heeft besloten om op dit moment nog niet over te gaan tot het uitbetalen van de energietoeslag 2023. Het is tot op heden onduidelijk of het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt om aan inwoners die daar recht op hebben €1300 uit te keren. Bovendien is de doelgroep die in 2023 in aanmerking komt voor de energietoeslag groter dan de doelgroep uit 2022.

Beantwoording vervolgvragen conform artikel 34 over Erasmus Sporthal

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording vervolgvragen conform artikel 34 van de heer De Man over Erasmus Sporthal vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de vervolgvragen conform artikel 34 van dhr. De Man over de Erasmus sporthal vastgesteld. De Erasmus sporthal is een locatie waar een veilige en gezonde omgeving geborgd moet zijn. Daarom heeft de gemeente duidelijke afspraken over schoonmaak en onderhoud. Dit kan niet voorkomen dat er incidenten plaatsvinden die deze situatie ondermijnen. Zodra zich een ongewenste situatie voordoet, doet de gemeente alles wat mogelijk is om deze situatie zo goed en snel mogelijk te verhelpen.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsmemo over de lange termijn agenda (LTA) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De lange termijnagenda is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode worden aan de gemeenteraad. Op 7 februari jl. heeft u van ons een laatste versie ontvangen