Openbare besluiten van 13 mei 2020

Beantwoording artikel 34-vragen over uitrusten geweldsmiddelen BOA's

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Unen (BvV) over uitrusten geweldsmiddelen boa’s vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de artikel 34 vragen van de heer Van Unen (fractie BvV) over het uitrusten geweldsmiddelen boa's vastgesteld. In de beantwoording wordt aangegeven dat de gemeente voornemens is om, gelijk aan onze buurgemeenten Maassluis, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Rotterdam, gebruik te maken van handboeien en, als de financiële middelen het toelaten, bodycams. Daarnaast wordt ingegaan op de afspraken tussen de politie en de boa's. In het Regionaal Veiligheidsoverleg zal de uitrusting van boa's geagendeerd worden.

Naamgeving openbare ruimte parkeerterrein tussen Nieuwstraat en Oosthavenkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot benoeming van tot nu toe onbenoemde ruimte tussen de Nieuwstraat en de Oosthavenkade in  ‘Hendrik Kikkertplaats’.

Toelichting:

Als gevolg van nieuwbouwplannen aan het parkeerterrein tussen de Nieuwstraat en Oosthavenkade is het noodzakelijk dat de ruimte tussen de Nieuwstraat en Oosthavenkade wordt benoemd. Hiermee kan een adres aan de nieuw te bouwen woningen gegeven worden. 

Hendrik Kikkert had sinds 1833 haringschepen in de vaart. De na zijn dood door zijn zonen Pieter (1825-1889) en Paulus (1839-1909) voortgezette rederij H. Kikkert groeide uit tot een van de grotere Vlaardingse rederijen die zich niet alleen met haringvisserij maar ook met koopvaardij bezighield. In 1871 kregen de beide vennoten van de firma H. Kikkert een stuk weiland van 24 are in de buitenweide in erfpacht van de gemeente Vlaardingen. Daarop stichtten zij onder andere in 1871 twee grote markante pakhuizen aan de Oosthavenkade 46 en 47 (die ook nu nog bekend staan als de Kikkerttweeling) en daarachter in 1881 een inmiddels gesloopte teerkokerij.

Bekrachtiging parafenbesluit  brief Herstelplan van 30 april 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit over de uitnodiging van de buurgemeenten tot samenwerking in de uitvoering van het herstelplan bekrachtigd.

Toelichting:

In het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ staan veel maatregelen die gaan over het sociaal domein. Dat komt omdat daar het meeste geld naar toe gaat. De maatregelen richten zich vooral op het versnellen van al ingezette veranderingen. De gemeente Vlaardingen werkt op het terrein van het sociaal domein veel samen met de  gemeenten Maassluis en Schiedam. De maatregelen uit het herstelplan hebben dan ook effect op deze gemeenten.

De colleges van Maassluis en Schiedam hebben het college van Vlaardingen via een brief op 31 maart j.l. uitgenodigd om samen aan de slag te gaan met de uitwerking van de maatregelen in het sociaal domein. Het college gaat graag in op deze uitnodiging en informeert Maassluis en Schiedam daarover per brief. Het gezamenlijk doel is  het bieden van goede ondersteuning aan inwoners tegen minder en beter beheersbare kosten.

Onderzoeksrapportage Buurtpeiling Veiligheid 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de resultaten van de Buurtpeiling Veiligheid 2019,
 2. de raadsmemo Onderzoeksrapportage vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met enige regelmaat laat de gemeente Vlaardingen onderzoeken hoe het er voor staat met de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Hiervoor is in het najaar van 2019 een enquête uitgezet, zowel op papier als via internet. De onderzoeksresultaten laten zien dat de gevoelens van onveiligheid zijn toegenomen. Van alle inwoners voelt 56% zich soms of vaak onveilig in Vlaardingen in het algemeen. Bij de vorige meting in 2017 lag dit aandeel nog op 51%. Ongeveer 48% van de Vlaardingers voelt zich soms of vaak onveilig in de eigen woonbuurt. Het college betreurt dat de onveiligheidsgevoelens zijn toegenomen. Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Vlaardingen heeft de hoogste prioriteit. Niet voor niets is veiligheid één van de vier thema's in het Herstelplan. Inzet op veiligheid is onvermijdelijk voor verbetering van de leefbaarheid in de stad.

Vaststellen collectieplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het collectieplan en
 2. de raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt een integraal collectieplan vast met daarin de uitgangspunten voor het beheer en gebruik van alle Vlaardingse collecties die in gemeentelijk beheer zijn of waar de gemeente zorg voor draagt zoals de kunstcollectie, de collectie archeologische voorwerpen en de archiefcollectie.

Artikel 34 vragen inzake culturele activiteiten in de buitenruimte 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen van de heer Bongers (GroenLinks) inzake culturele activiteiten in de buitenruimte vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft artikel 34 vragen beantwoord waarin Groen Links een pleidooi houdt om de jeugd zo snel mogelijk de ’culturele uitlaatklep’ te bieden van theater, muziek, dans of schilderen onder dezelfde criteria die nu voor sportieve activiteiten gelden (onder begeleiding, op 1,5 meter afstand en tot 18 jaar). In de beantwoording geeft het college een beeld van de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de diverse initiatieven die al genomen zijn door de Vlaardingse culturele organisaties.

Raadsmemo over jaarverantwoording kinderopvang gemeente 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de raadsmemo Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2019 vastgesteld,
 2. het rapport ‘Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2019' vastgesteld en overleggen aan de Inspectie van het Onderwijs.

Bijlage:

Toelichting:

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. De GGD Rotterdam Rijnmond voert in opdracht van de gemeente inspecties uit bij de Vlaardingse organisaties voor kinderopvang. De resultaten hiervan worden verwoord in de jaarverantwoording.

Instemmen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Zuidbuurt 75-77

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidbuurt 75-77’,
 2. ingestemd met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder,
 3. na instemming vrijgegeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder afhankelijk van de ontwikkelingen van het Coronavirus.

Toelichting:

Het college van B&W heeft in mei 2017 al ingestemd om medewerking te verlenen aan het voornemen voor het bouwen van woningen op de locatie Zuidbuurt 75-77, mits werd voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en recht werd gedaan aan het landschappelijk cultuurhistorisch gebied. Voorafgaand aan dit bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer Stichting Dorp, Stad en Land opdracht gegeven zorg te dragen voor een goede cultuurhistorische inpassing. Dit heeft geleid tot een kansenkaart die in samenspraak met de landschapsarchitect van de Blankenburgverbinding, stedenbouwkundige van de gemeente Vlaardingen en cultuurhistoricus van de provincie Zuid-Holland tot stand is gekomen en als onderlegger dient voor het ontwerpbestemmingsplan. Er komen acht nieuwe woningen. De nieuwe bebouwing ter plaatse van de huidige boerderij krijgt eenzelfde massaopbouw en daarmee wordt verwezen naar het pand dat ter plaatse aanwezig was. In dit pand worden twee woningen geaccommodeerd.

Afhankelijk van de ontwikkeling rondom het coronavirus volgt mogelijk nog een informatiebijeenkomst of worden omwonenden op een andere wijze geïnformeerd over het vervolgproces.

Raadsvoorstel tot afwijzing van het verzoek van de Stichting Islamitisch College tot opneming islamitische basisschool in het plan van scholen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot afwijzing van het verzoek van de Stichting Islamitisch College tot opneming islamitische basisschool in het plan van scholen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Stichting Islamitisch College heeft op 31 januari 2020 een verzoek ingediend bij de gemeenteraad voor het stichten van een islamitische basisschool in Vlaardingen. Het stichten van een school valt onder de vrijheid van onderwijs en is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Voor het stichten van een school gelden wettelijke eisen waaraan een verzoek moet voldoen. Het college heeft het verzoek onderzocht. Conclusie van dit onderzoek is dat de stichting niet aannemelijk heeft gemaakt dat de school door voldoende leerlingen zal worden bezocht. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om het verzoek af te wijzen. De gemeenteraad moet voor 1 augustus 2020 een besluit nemen over het verzoek.

Zie ook het persbericht.

Sociaal statuut gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het sociaal statuut gemeente Vlaardingen onder voorbehoud van de ledenraadpleging door het Lokaal Overleg vastgesteld.

Toelichting:

Het college van B&W heeft het sociaal statuut gemeente Vlaardingen vastgesteld. Door een sociaal statuut vast te stellen zijn de uitgangspunten, de procedures en de arbeidsvoorwaardelijke waarborgen vastgelegd die nodig zijn om de personele gevolgen van organisatiewijzigingen op een zorgvuldige en sociaal verantwoorde wijze te regelen. De organisatie heeft op dit moment te maken met (aankomende) organisatiewijzigingen met personele gevolgen, zoals de ontvlechting SOW, de Cloudmigratie en de ontvlechting TalentMVS, Kenniscentrum en Bureau Inkoop MVS. Het sociaal statuut is tot stand gekomen door middel van coproductie met de vakbonden in de vorm van het Lokaal Overleg.

Raadsmemo wensen en bedenkingen Regionale Energie Strategie

Het college van burgemeester en wethouders heeft onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad ingestemd met de concept RES en toezending daarvan aan het Nationaal Programma RES, vergezeld van de begeleidende brief van de Stuurgroep RES per 1 juni 2020.

De raadsmemo wensen en bedenkingen concept Regionale Energiestrategie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De regio Rotterdam Den Haag is op weg naar een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in 2050. Dit concept Uitvoeringsprogramma RES (Regionale Energie Strategie) van de regio Rotterdam Den Haag geeft de tussenstand van begin 2020 en is daarmee een belangrijke stap naar het einddoel. In de RES worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Vlaardingen maakt deel uit van de energieregio Rotterdam Den Haag. De concept RES biedt een regionale invulling van de (inter)nationale CO2 en energiedoelen. De gemeenteraad kan haar wensen en bedenkingen op dit concept meegeven aan het college.

Raadsmemo wensen en bedenkingen anterieure overeenkomst Van der Kooij-locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

 1. voorgenomen tot het aangaan van een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van twee locaties van het voormalige automobielbedrijf P.A. van der Kooij in de wijk Ambacht uitspreken.
 2. de raadsmemo wensen en bedenkingen bij het voorgenomen aangaan van de anterieure overeenkomst vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen uitgesproken om voor twee locaties van het voormalige Automobielbedrijf P.A. van der Kooij in Ambacht een anterieure overeenkomst aan te gaan met de grondeigenaar, P.A. van der Kooij Holding BV. In deze overeenkomst zijn onder meer de voorwaarden waaronder de gemeente de projectontwikkelaar faciliteert bij de realisatie van het plan opgenomen. Het doel van deze overeenkomst is om deze twee locaties (de showroom + kantoor aan het Plein Emaus en de Kethelweg en het garagebedrijf aan het Burgemeester de Bordesplein) te herontwikkelen naar woningbouw. Daarover wordt al sinds 2013 tussen partijen gesproken.

Over de inhoud van de overeenkomst (waarin ook het gemeentelijke kostenverhaal wordt geregeld) is nu overeenstemming bereikt. Ook is een raadsmemo vastgesteld om de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te geven bij het aangaan van deze overeenkomst.

Tarievenkader Openbaar Vervoer MRDH

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan de Metropoolregio Den Haag - Rotterdam over het onderzoek naar het Tarievenkader in het openbaar vervoer (OV) vastgesteld.

Toelichting:

De Metropoolregio Den Haag - Rotterdam (MRDH) heeft een memo opgesteld, waarin de uitkomsten van onderzoeken naar tarieven in het openbaar vervoer zijn opgenomen. Er is onderzoek gedaan naar vijf mogelijke tariefmaatregelen, te weten dalkorting, plustarief, harmonisatie tarieven MRDH, minima-/ouderenarrangement en gezins-/groepsarrangement. De MRDH heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om een reflectie op de tariefmaatregelen en de onderzoeksresultaten en hierbij de raad te betrekken. De memo van de MRDH is zodoende in de raadscommissie van afgelopen 12 maart behandeld. De gemeente adviseert nu in een reactie aan de MRDH een mogelijke combinatie van maatregelen te onderzoeken en verzoekt om in de verdere procedure de mogelijkheid van het indienen van een officiële zienswijze in te bouwen.

Betalingsschema Scouting

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het met de stichting scouting overeengekomen betalingsschema.

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen is heeft in 2016 een overeenkomst met de scouting gesloten over hun verhuizing in verband met de realisatie van de Blankenburgverbinding. De datum  van verhuizing is begin 2021. Het college heeft na overleg met de scouting de concretisering van de financiële afwikkeling en bijdrage  vastgelegd. De middelen zijn reeds eerder voorzien in de begroting.

Onderzoek extremisme

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek naar extremisme,
 2. de raadsmemo Onderzoek Extremisme en de bestuurlijke samenvatting vastgesteld.

Bijlage:

 • Onderzoek Extremisme (volgt)

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen ontvangt samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis subsidie vanuit de NCTV1 (zogenaamde versterkingsgelden) voor een lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Vanuit deze gelden is vorig jaar door de gemeente Schiedam – als penvoerder van deze versterkingsgelden – opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar extremisme in de regio. Dit betekent overigens niet dat er concrete signalen waren in de regio. Wel ziet de NCTV onder meer door toenemende polarisatie en nieuwe internetmogelijkheden risico’s op geweld vanuit rechts-extremistische en in mindere mate links-extremistische hoek. Om deze redenen wilden de MVS-gemeenten graag inzicht krijgen in het fenomeen extreemrechts en extreemlinks en een advies hoe de gemeenten hier op in kunnen inspelen. In nauw overleg met de gemeente Rotterdam, die ook graag wilde deelnemen aan het onderzoek, is gekozen voor een verkennend onderzoek. Het rapport geeft een globaal beeld en claimt geen absoluut totaaloverzicht van extreemrechts en extreemlinks in de regio te bieden.

Raadsmemo CPO Spirit II

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo CPO Spirit II vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De ontwikkeling van de CPO-locatie aan de rand van de Westwijk is al een paar jaar gaande. Op 14 april is besloten de CPO-groep een finaal voorstel te doen. Door drie raadsleden zijn over de ontwikkeling vragen gesteld. Met het vaststellen van het raadsmemo informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de stand van zaken van de ontwikkeling en de beantwoording op de gestelde vragen.