Openbare besluiten van 13 juli 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording vervolg artikel 34-vragen over online monitoring

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording vervolg artikel 34-vragen van ChristenUnie/SGP online monitoring vastgesteld.

Bijlage:  Artikel 34 online monitoring (pdf, 402 kB)

Toelichting:
Er is in 2015 gebruik gemaakt van één nepaccount. Dit account werd ingezet om illegale activiteiten op te sporen, zoals illegale prostitutie. Het account werd alleen gebruikt om openbare informatie te achterhalen. Informatie die ook via echte accounts zou kunnen worden gevonden. De reden van het gebruik van een nepaccount was om de veiligheid van de betreffende ambtenaren te garanderen. De gegevens die hierbij zijn verzameld zijn verwijderd.

Beantwoording artikel 34-vragen over de verkeerssituatie Westlandseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heren Van Unen (fractie BVV) en Van Pienbroek (fractie CU-SGP) over de verkeerssituatie Westlandseweg vastgesteld.

Bijlage: Artikel 34 Verkeerssituatie Westlandseweg (pfd, 1,8 MB)

Toelichting:
Het college heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen over de verkeerssituatie op de Westlandseweg vastgesteld. De vragen hebben betrekking op de nieuwe verkeerssituatie op de Westlandseweg ter hoogte van de aansluiting met de Hoflaan. Het college van burgemeester en wethouder licht in de beantwoording van de vragen van de fracties Beter voor Vlaardingen en CU/SGP over de weg- en verkeerssituatie op de Westlandseweg toe binnen welke kaders en regelgeving de maatregelen op de Westlandseweg zijn gekozen en hoe de voorbereiding is verlopen. Het college benadrukt daarbij, gelet op de wisselende reacties over deze nieuwe situatie, dat er in goed overleg met de politie een aanvullende onafhankelijke verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd wordt. Op basis van de resultaten volgen eventuele aanvullende stappen. Het college geeft ook aan dat diverse gebruikers de genomen maatregelen wel als verbetering voor de verkeersveiligheid zien, maar neemt vanzelfsprekend de kritische geluiden ook ter harte.

Bekrachtiging parafenbesluit beantwoording vragen over de jaarstukken 2020, 1ste VGR 2021 en Kadernota 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit beantwoording vragen over de jaarstukken 2020, 1ste VGR 2021 en Kadernota 2021 bekrachtigd.

Bijlage: Beantwoording vragen over de jaarstukken 2020, 1ste VGR 2021 en Kadernota 2021 (pfd, 1 MB)

Toelichting:
De gemeenteraad heeft tijdens de beeldvormende raadscommissievergadering van 1 juli 2021 vragen gesteld over de jaarstukken 2020, de 1e voortgangsrapportage 2021 en de kadernota 2021. De beantwoording van deze vragen is voorafgaand aan de oordeelsvormende raadscommissievergadering van 8 juli 2021 via een parafenbesluit vastgesteld door het college en verstuurd aan de gemeenteraad. Het besluit is tijdens de collegevergadering van vandaag officieel bekrachtigd. Op 14 en 15 juli aanstaande behandelt de raad deze financiële stukken tijdens een raadsvergadering.

Raadsmemo Nieuwe achtervangovereenkomst WSW

Het college van burgemeester en wethouders heeft:
1. besloten tot voornemen tot het aangaan van de nieuwe generieke achtervangovereenkomst met het WSW;
2. de raadsmemo wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voornemen tot het aangaan van de nieuwe generieke achtervangovereenkomst met het WSW vastgesteld,
3. besloten dat, indien door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen kenbaar worden gemaakt, het voorgenomen besluit onder punt 1 definitief is.

Bijlage: RM Nieuwe achtervangovereenkomst WSW (pdf, 2 MB)

Toelichting:
Woningcorporaties trekken leningen aan om het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen te financieren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor borg en gemeenten en het Rijk nemen een achtervangpositie in. Afgelopen twee jaar werkten WSW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deelnemers van WSW aan verbeteringen in het borgstelsel. Die verbeteringen beperken het risico dat WSW een beroep moet doen op de gemeentelijke achtervang. Het college is voornemens deze nieuwe generieke achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan en heeft een raadsmemo vastgesteld om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen over de voorgenomen ondertekening in te brengen.

Raadsmemo Regionale Samenwerking, lobby en subsidies

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Regionale Samenwerking, lobby en subsidies vastgesteld.

Bijlage: RM Regionale Samenwerking, lobby en subsidies (pdf, 5,2 MB)

Toelichting:
Het afgelopen jaar heeft de gemeente verschillende acties ondernomen op het gebied van regionale samenwerking, lobby en subsidies. In dit raadsmemo informeert het college de raad over deze inzet.

Definitief ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf Masamuda

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitief ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf ‘Masamuda’ onder de voorwaarden dat de levensvatbaarheid van het project wordt aangetoond in een businesscase studie waaraan geen gemeentelijke kosten zijn verbonden en dat er afspraken over het grondgebruik worden vastgelegd.

Toelichting:
Voor de Broekpolder is als onderdeel van het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder uit 2009 het
plan voor het archeologisch erf uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het college heeft met het plan ingestemd. Masamuda is aan zet om het plan uit te voeren en alles te regelen wat daar voor nodig is, zoals ruimtelijke ordeningprocedures en omgevingsvergunningen aanvragen.

Concept Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept van de 'Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014' vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Toelichting:
Het college heeft het concept van de 'Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014' vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Deze wijziging heeft tot doel een Ja/Ja sticker (opt-in systeem) voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in de gemeente in te voeren. De beoogde ingangsdatum van dit systeem is 1 januari 2022. Zodra het systeem van kracht wordt, mag ongeadresseerd reclamedrukwerk uitsluitend worden bezorgd bij huishoudens die met een Ja/Ja sticker op de brievenbus actief aangeven hier prijs op te stellen. De gemeente Vlaardingen stelt deze stickers beschikbaar voor inwoners. Huis-aan-huis bladen blijven bezorgd worden. De gemeenteraad dient uiteindelijk de gewijzigde Afvalstoffenverordening vast te stellen. Voorafgaand daaraan hebben inwoners en belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze op de voorgenomen wijziging in te dienen.

Defintief aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval voor 3 VvE-flats

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief aanwijzingsbesluit voor aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval voor 3 VvE-flats vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een definitief besluit genomen over de locatie van 4 ondergrondse afvalcontainers voor restafval bij 3 VvE-flats met stortkokers. Het gaat om containers bij de flats aan de Bernweg 5-205, Brusselweg 5-205 en de Van Hogendorplaan 180-340/Antonie Heinsiusstraat 71-85 waar nu het restafval nog via een stortkoker in een gezamenlijke rolcontainer verzameld wordt. Hiertegen waren geen zienswijzen ingediend. Deze maatregel komt voort uit het door de raad op 19 december 2019 vastgestelde Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019.

Consultatieronde concept-gebiedsvisie Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft:
1. de reactie op consultatieronde concept-gebiedsvisie Rivierzone vastgesteld,
2. ingestemd met de wijzigingen die op basis daarvan in de concept-gebiedsvisie Rivierzone zijn aangebracht.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-gebiedsvisie Rivierzone eerder vrijgegeven voor consultatie. Iedereen die dat wilde, heeft daarbij de mogelijkheid gehad zijn of haar mening op de gebiedsvisie te geven. De ingebrachte meningen hebben op bepaalde punten geleid tot wijziging van de visie. Het college heeft de reactie op de consultatieronde vastgesteld. De realisering van een deel van de 2.000 extra te bouwen woningen vóór 2030 zal plaatsvinden in de Rivierzone. De totale plancapaciteit in dat gebied loopt op tot 3.000 nieuw te bouwen woningen. Omdat gebiedsontwikkeling meer is dan het bouwen van woningen, ontstond behoefte aan een integrale visie op deze gebiedsontwikkeling. De diverse ontwikkelingen kunnen daardoor bijdragen aan een integrale ontwikkeling, in plaats van alleen invulling geven aan woningbouw. Doordat er al meerdere bouwplannen lopen is er behoefte aan een gebiedsvisie om deze plannen aan te toetsen. De gebiedsvisie dient ook als basis voor een uit te werken 'Nota Bovenwijkse Voorzieningen Rivierzone' en als onderbouwing van de aanvraag 3de tranche woningbouwimpulsgelden (september 2021). In de gebiedsvisie worden enerzijds de kaders aangegeven waarbinnen ontwikkelingen en projecten kunnen plaatsvinden, anderzijds worden de ambities van de gemeente op een integrale wijze weergegeven. Dus naast wonen en werken worden ook de benodigde en/of gewenste voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport, infrastructuur, groen, water en dergelijke in samenhang in beeld gebracht. De visie schetst een ruimtelijk gewenste structuur en programmering van het gebied. Dit geeft een beeld van de ambitie. De visie vormt het kader voor een geleidelijke transformatie van industriegebied naar een gebied waar een mix van wonen en werken centraal staat. Gelet op de aard en omvang van de totale ontwikkeling van de Rivierzone (> 2.000 woningen en bijbehorend commercieel en maatschappelijk programma) is besloten om een gecombineerd plan- en project-MER op te (laten) stellen om de belangen die bij een dergelijke grote gebiedsontwikkeling spelen zorgvuldig af te kunnen wegen. Naar verwachting kan de gebiedsvisie in het eerste kwartaal van 2022 definitief door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, MER Rivierzone Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:
1. ingestemd met het opstellen van een milieueffectrapport (MER) in het kader van de Gebiedsvisie Rivierzone en opvolgende ruimtelijke besluiten,
2. ingestemd met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, MER Rivierzone Vlaardingen.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, MER Rivierzone Vlaardingen. Zij geeft deze vrij voor advies van overlegpartners en ter informatie aan iedereen met de mogelijkheid hier reactie op te geven. De Rivierzone in Vlaardingen wordt getransformeerd naar een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied. Binnen de Rivierzone is sprake van een groot aantal ontwikkelingslocaties, met verschillende initiatiefnemers. Voor de gebiedsontwikkeling is gelet op de omvang van het maximale programma een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. Het MER geeft het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming en is voorwaardelijk voor de juridische houdbaarheid van de Gebiedsvisie en voornamelijk van de opvolgende noodzakelijke ruimtelijke besluiten. Gelet op de aard en omvang van de totale ontwikkeling van de Rivierzone (> 2.000 woningen en bijbehorend commercieel en maatschappelijk programma) is besloten om een gecombineerd plan- en projectMER op te (laten) stellen. Alle belangen die meespelen bij een dergelijk grote gebiedsontwikkelingen dienen zorgvuldig te worden meegenomen en afgewogen.

Raadsmemo jaarmonitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo jaarmonitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld.

Bijlage: RM Jaarmonitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 (pfd, 3 MB)

Toelichting:
Op 1 juli 2020 is de verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze verordening is, net als in de voorgaande verordening uit 2015, vastgelegd dat jaarlijks wordt gerapporteerd hoe de sociale huurwoningen tot de liberalisatiegrens zijn verdeeld binnen alle gemeenten die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). In de monitor zijn conclusies voor regio Rotterdam en specifiek voor Vlaardingen opgenomen. Zo wordt duidelijk dat regionaal de woningbehoefte is toegenomen, het woningaanbod neemt af en hiermee neemt de druk op de huurmarkt toe. In de hele regio Rotterdam waren in 2020 96.711 woningzoekenden. Dat is een stijging van 7% ten opzicht van 2019 (90.662). Dit komt mede door de groei van de bevolking binnen de regio. In 2020 waren 32.764 actief woningzoekenden in Vlaardingen. In 2020 zijn 796 woningzoekenden geslaagd. De slaagkans is gedaald van 2,6 in 2019 naar 2,4 in 2020. 51% van de geslaagd woningzoekenden is afkomstig uit Vlaardingen, 22% van de geslaagden komt uit Rotterdam en 10% uit Schiedam.

Raadsmemo Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft:
1. Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen 2021 vastgesteld,
2. De raadsmemo Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen 2021 vastgesteld.

Bijlage: RM Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen 2021 (pdf, 841 kB)

Toelichting:
Prostitutie is een beladen onderwerp. Vaak wordt prostitutie gelijkgesteld met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Dat is niet terecht. Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor misstanden. De gemeente heeft een belangrijk instrument in handen om zicht te krijgen op de prostitutiebranche en mogelijke misstanden aan te pakken: het prostitutiebeleid. Het vorige prostitutiebeleid (1998) van Vlaardingen was sterk verouderd. Het nieuwe prostitutiebeleid geeft handvatten om de problematiek beter aan te pakken, de positie van de prostituee te verbeteren en het waterbedeffect in de regio tegen te gaan