Openbare besluiten van 13 april 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over Deltaplan Probleemwijken 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de fractie van de VVD over Deltaplan Probleemwijken vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De burgemeesters van 15 gemeenten met probleemwijken hebben een oproep gedaan voor een landelijk ‘deltaplan’ om de problemen in deze wijken aan te pakken. De gemeenten roepen de partijen in de Tweede Kamer op om met gemeenten samen te werken aan het oplossen van de problemen die zich opstapelen in probleemwijken. Denk hierbij onder andere aan werkloosheid, armoede, overlast, onderwijsachterstanden en criminaliteit. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen is het eens met de oproep van de 15 gemeenten aan de landelijke politiek. Ook in een aantal wijken in Vlaardingen komen veel problemen samen. Om dit aan te pakken, is het noodzakelijk dat gemeenten steun krijgen van het rijk, zowel financieel als op het gebied van regelgeving. Het college onderzoekt of het mogelijk is om aan te sluiten bij de 15 gemeenten. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Vierde en Vijfde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Vierde en Vijfde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld,
  2. kennisgenomen van het concept aanwijzingsbesluit lachgas. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een aantal nieuwe artikelen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019. Het gaat om een verbod op de verkoop, het bezit en het gebruik van lachgas en een verbod op uiterlijk vertoon van verboden organisaties, zoals verboden motorclubs, in de openbare ruimte en op evenementen. 

Lachgas wordt steeds vaker oneigenlijk als recreatief roesmiddel gebruikt. Dit levert gezondheidsrisico's en overlast op zoals gevoelens van onveiligheid onder inwoners, vervuiling, (geluids-) overlast en openbare ordeproblemen op straat. Daarnaast blijft landelijke wet- en regelgeving omtrent het verbieden van lachgas nog uit.

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter civiele verboden gevraagd en gekregen tegen enkele motorclubs. Er kan nog niet op grond van het strafrecht worden opgetreden, omdat de uitspraken nog niet onherroepelijk zijn. Dit kan nog enkele jaren duren. Het opnemen van een artikel in de APV biedt wel mogelijkheden om hier tegen op te treden; het dragen van clubuitingen van verboden organisaties in de openbare ruimte en op evenementen kan een verstoring opleveren van de openbare orde. Ook kunnen dergelijke uitingen door het publiek als bedreigend worden ervaren.

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om krediet beschikbaar te stellen voor het herbouwen van een club- en kleedgebouw aan de Kooikersweg 2. Het eerdere club-en kleedgebouw, waar de voetbalclubs Deltasport en CION gebruik van maakten, is in maart 2019 afgebrand. Het voorstel aan de raad is budgetneutraal, aangezien de verzekering aan de gemeente Vlaardingen het benodigde budget uitkeert. Het idee is om een multifunctionele ruimte inclusief kleedwasgelegenheden terug te bouwen, die behalve door Deltasport en CION ook door andere gebruikers van de Broekpolder te gebruiken is. 

Raadsmemo Stand van Zaken Rapportage 3 Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van Zaken Rapportage 3 Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad met deze derde rapportage over de voortgang en uitwerking van de voorgenomen maatregelen uit het Actieplan. In deze rapportage is er aandacht voor de problemen rondom de invoering van de afvalpas voor de ondergrondse restafvalcontainers. Het college informeert de raad over de invoering van het systeem en de manier waarop de gemeente en Irado omgaan met storingen en bijplaatsingen aanpakken in deze beginfase na de invoering. Ook de andere actiepunten uit het Actieplan zijn allemaal in uitvoering gegaan en een groot aantal is inmiddels afgerond. De Ja/Ja sticker is nog in voorbereiding.  

Raadsvoorstel Beheerplan CTK

Het college van burgemeester en wethouders heeft 

  1. Raadsvoorstel Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken (CTK) vastgesteld
  2. De raad voorgesteld een investeringskrediet van € 170.825 voor het jaar 2021 voor de brug  Westlandseweg en de brug aan het Nivonpad beschikbaar te stellen en de kapitaallasten vanaf 2022 ad. € 12.223 structureel te verwerken via een begrotingswijziging 
  3. De raad voorgesteld het benodigd budget van € 75.931 voor het onderhoud voor het jaar 2021 te verwerken via een begrotingswijziging; 
  4. De raad voorgesteld de financiële consequenties voor zowel de exploitatie als voor het investeringsprogramma voor de jaren 2022 e.v. te betrekken bij de Kadernota 2021

Bijlage:

Toelichting:

Het geactualiseerde beheerplan voor civieltechnische bouwwerken is een plan voor beheer en onderhoud van deze werken (zoals bruggen, trappen, tunnels, stuwen en steigers) in de openbare ruimte, die door de gemeente beheerd worden. Aan de hand van inspectieresultaten is een maatregelenpakket uitgewerkt voor de periode 2021 - 2024, met een doorkijk naar 2028 waarmee het onderhoudsniveau gehaald wordt.  

Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de Zuidbuurt is een agrarisch melkveebedrijf met bedrijfswoning dat deels in het trace van de Blankenburgverbinding ligt. Het bedrijf raakt circa 6,5 hectare grond kwijt van de circa 24 hectare die het in gebruik heeft. De eigenaar wil stoppen met zijn agrarische bedrijfsvoering. 
In mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders al ingestemd om medewerking te verlenen aan de realisatie van 6 nieuwe woningen op deze locatie, mits wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en recht wordt gedaan aan het landschappelijk cultuurhistorisch gebied. Voorafgaand aan dit bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer Stichting Dorp Stad en Land opdracht gegeven zorg te dragen voor een goede cultuurhistorische inpassing. Dit heeft geleid tot een kansenkaart die in samenspraak met de landschapsarchitect van de Blankenburgverbinding, stedenbouwkundige van de gemeente en cutuurhistoricus van de Provincie tot stand is gekomen en als onderlegger heeft gediend voor het bestemmingsplan.

Raadsvoorstel project Hybride werken

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van budget voor de invoering van hybride werken vast te stellen, waarmee voldaan wordt aan wettelijke eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Bijlage:

Toelichting:

Zodra de coronamaatregelen dat toelaten, gaat de gemeente Vlaardingen hybride werken. Dat betekent dat medewerkers waar mogelijk voor 60% thuis gaan werken en voor 40% op kantoor of in de stad. Om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn om op deze manier te kunnen werken, moeten er een aantal zaken geregeld zijn. Zo moeten er bijvoorbeeld middelen beschikbaar zijn voor medewerkers om zowel thuis als op kantoor goed te kunnen werken en moet er aandacht zijn voor een andere manier van samenwerken. Het college vraagt met deze raadsmemo aan de raad om daar budget voor beschikbaar te stellen.