Openbare besluiten van 12 september 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake geweldsgolf Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van ONS.Vlaardingen inzake geweldsgolf Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente en de politie doen er alles aan om geweldsincidenten in de gemeente Vlaardingen tegen te gaan. Tegelijkertijd hebben ze begrip voor de zorgen onder de inwoners en nemen ze deze serieus. De Vlaardingse Driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) komt regelmatig samen om daar waar nodig verdere stappen te nemen. Politieonderzoek heeft tevens aangetoond dat niet alle daders van de geweldsincidenten in Vlaardingen een motief hadden gerelateerd aan de (georganiseerde) criminaliteit. Een slachtoffer van een dergelijke ontploffing hoeft niet crimineel actief te zijn. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om bijstand te vragen aan de Koninklijke Marechaussee of om extra camera’s te plaatsen. De burgemeester heeft de bevoegdheid om, indien dat noodzakelijk is gedurende een bepaalde tijd, (flexibele) camera's te plaatsen in de openbare ruimte. Hieraan zijn echter wel wettelijke voorwaarden gesteld. Zo mogen de camera’s niet ingezet worden als opsporingsmiddel.

Beantwoording artikel 34-vragen over integriteit mediabeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft beantwoording artikel 34-vragen van Heel de Stad over integriteit mediabeleid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan dat alle gemeentelijke persberichten altijd naar een vaste verzendlijst van lokale en regionale media worden gestuurd. De verzendlijst bestaat uit standaardpersadressen van lokale en regionale media. Daarnaast gebruikt de gemeente persadressen die in de loop van de jaren verzameld zijn door contacten met diverse journalisten en media. Journalisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Aanpassing van de 'Beleidsregels verkiezingsreclame gemeente Vlaardingen'

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. 'Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente Vlaardingen' vastgesteld,
 2. 'Aanwijzingsbesluit Straten en locaties ten behoeve van het plaatsen van sandwichborden aan lichtmasten' vastgesteld.

Toelichting:

Op 31 januari 2023 zijn de 'Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente Vlaardingen 2023' vastgesteld. Hierbij waren geen exacte locaties aangewezen voor in totaal 35 te plaatsen sandwichborden per partij (5 sandwichborden per wijk). Met het aanpassen van deze beleidsregels, in combinatie met een aanwijzingsbesluit, is er nu een nauwkeurig overzicht van locaties en straten voor het plaatsen van sandwichborden met verkiezingsposters op lichtmasten. Hiermee wordt de procedure voor de politieke partijen eenvoudiger. Ook zijn er nu regels toegevoegd voor milieuvriendelijk materiaalgebruik en voor ondersteuning van de lokale ondernemers door zo mogelijk van hun diensten gebruik te maken. Verder wordt het over verkiezingsreclames heen plakken, kladden, schrijven of deze beschadigen verboden en worden beperkingen opgelegd met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidswagen.

Beantwoording artikel 34-vragen over de verbreding van de fietspaden aan de Schiedamseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van GroenLinks over de verbreding van de fietspaden aan de Schiedamseweg vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan dat het verbreden van fietspaden in het kader van verkeersveiligheid een prioriteit is en blijft, zoals ook aangegeven in het Actieplan Mobiliteit. Voor het verbreden van de fietspaden aan de Schiedamseweg is al een subsidie ontvangen van de MRDH. De uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd doordat er bezwaren zijn ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning. Het college wil zorgvuldig met de geuite bezwaren omgaan en gaat daarom eerst in gesprek met de betrokkenen om een goed beeld te krijgen van hun bezwaren en verwachtingen.

Beantwoording artikel 34-vragen over Haal de Tour de Femmes naar Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Ron (VVD) over Haal de Tour de Femmes naar Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan dat hierover gesprekken met de organisatie plaatsvinden. Het college is hoopvol over de mogelijkheden omdat Vlaardingen naast een goed parcours ook een mooi decor voor de Tour de France Femmes kan bieden.

Raadsmemo Stand van zaken diverse onderwerpen binnen het regionaal samenwerkingsverband wonen (SvWrR)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Stand van zaken diverse onderwerpen binnen het regionaal samenwerkingsverband wonen (SvWrR) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een memo geïnformeerd over diverse onderwerpen en ontwikkelingen die spelen op het gebied van wonen binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Dit samenwerkingsverband bestaat uit twaalf gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht,, Capelle aan de IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.
De regionale zaken die nu spelen zijn onder andere de woondeal regio Rotterdam, evaluatie van de woonruimteverordening en de samenwerking met de provincie.

Vaststellen Subsidieregeling Evenementen 2023-2024, gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Subsidieregeling evenementen 2023-2024, gemeente Vlaardingen' vastgesteld.

Toelichting:

Op 15 juni 2023 stelde de gemeenteraad van Vlaardingen de Startnotitie Evenementenvisie vast met daarin de nieuwe kaders die uitgangspunt gaan vormen voor de nieuwe evenementenvisie. De raad gaf hierbij aan dat deze kaders vooruitlopend op het nieuwe beleid al opgenomen kunnen worden in de subsidieregeling voor evenementen. Met de vaststelling van de 'Subsidieregeling evenementen 2023-2024, gemeente Vlaardingen' heeft het college hier nu invulling aan gegeven.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Plan van Aanpak Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak voor de Regeling specifieke uitkering (SPUK) sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis 2023-2026 vastgesteld.

Toelichting:

Deze zogenaamde brede SPUK is ontwikkeld om een reeks aan bestaande regelingen en budgetten te vervangen en aan te vullen. Dit maakt het aanvragen van middelen gemakkelijker. De gemeente vraagt voor alle thema's het maximaal beschikbare budget aan. Het plan van aanpak volgt bestaand beleid op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en het sociaal domein en vindt aansluiting bij het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen over Stroomopwaarts en uitkeringen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer R. Boers (HEEL DE STAD) inzake Stroomopwaarts en uitkeringen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Tot 1 augustus zijn dit jaar in Vlaardingen 241 mensen in een uitkering gekomen, 213 mensen zijn uitgestroomd. In totaal zet Stroomopwaarts jaarlijks gemiddeld 63 fte’s in voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Het gaat daarbij om werkconsulenten, matchmakers en accounthouders werkgeversdienstverlening. Op basis van het relatieve aantal bijstandsgerechtigden vallen circa 27 fte’s toe te rekenen aan Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen coronavaccinatie herfst 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Boers over de corona vaccinatieronde voor zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen in de herfst van 2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het najaar van 2023 start een nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers. Het college geeft aan geen reden te hebben om van het landelijk beleid af te willen wijken. De RIVM en de GGD brengen in hun publieksinformatie de veiligheid van vaccins in beeld.

Raadsmemo Consulterende Startnotitie Gezondheidsnota vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Consulterende startnotitie Gezondheidsnota vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen kent een aantal uitdagingen op het gebied van gezondheid. Zo neemt de ervaren gezondheid van Vlaardingers sinds een aantal jaren af, het softdrugsgebruik onder jongeren neemt toe en steeds meer Vlaardingers kampen met overgewicht. Er is een brede en samenhangende aanpak nodig om de gezondheid van de Vlaardingse inwoners te verbeteren. Daarom komt het college met een lokale gezondheidsnota. Een nota opgesteld langs de principes van preventie, positieve gezondheid, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en domeinoverstijgend denken en werken.

Optieovereenkomst ten behoeve van aankoop kavels 4, 5 en 6 in District U

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:

 1. Een optieovereenkomst voor de aankoop van kavels 4, 5 en 6 voor de ontwikkeling van
  een onderwijsgebouw voor een integrale beroepen-/onderwijscampus in District U voor
  Albeda en Lentiz aan te gaan;
 2. Geheimhouding op te legen aan de optieovereenkomsten met bijlagen op grond van artikel
  5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid (Woo);
 3. De raadsmemo over de Optieovereenkomst District U vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

Om de realisatie van een onderwijscampus en woontoren mogelijk te maken op District U heeft de gemeente op 22 december 2022 een Overeenkomst op Hoofdlijnen gesloten met Adrichem Leyten Vastgoed (ALV), Albeda en Lentiz. Bij de nadere uitwerking van deze overeenkomst is gebleken dat eventuele risico’s aanleiding geven om de gemaakte afspraken over de aankoop van de kavels opnieuw te bezien en te optimaliseren. In de oorspronkelijke afspraken zou de gemeente kavels 4 en 6 kopen om de onderwijscampus te realiseren. Op kavel 5 zou de woontoren gerealiseerd worden, waarvan 3 bouwlagen voor onderwijs zouden worden gekocht. In de optieovereenkomst is met ALV nu overeengekomen dat de gemeente en Albeda kavels 4, 5 en 6 kunnen kopen voor de ontwikkeling van de onderwijscampus. De woontoren kan dan mogelijk op kavel 11 gerealiseerd worden. De gemeente heeft met betrokken partijen afgesproken om tot 15 december a.s. de tijd te benutten om deze plannen verder uit te werken. Het college heeft er vertrouwen in dat de komende maanden de juiste stappen worden gezet om de onderwijscampus te kunnen realiseren.

Beantwoording artikel 34-vragen over geluidspalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) over geluidspalen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college aan de ontwikkelingen rondom geluidspalen, palen die kunnen helpen bij het beboet krijgen van overlastgevende voertuigen, op de voet te volgen. Omdat de proef met deze geluidspalen pas vorige maand in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam is gestart, is er nog niks te zeggen over de effectiviteit hiervan. Het college geeft aan om in het eerste kwartaal van 2024 bij de gemeenteraad terug te komen om, op basis van de bevindingen van de proef in Amsterdam en Rotterdam, de mogelijke toepasbaarheid van de geluidspalen in Vlaardingen toe te lichten.

Bijdrage aan hulp voor Marokko

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 1 euro per inwoner te doneren aan het VNG Fonds voor hulp aan Marokko.

Toelichting:

Marokko is afgelopen vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar veel inwoners in Nederland hechte banden mee hebben. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeentebesturen opgeroepen om bij te dragen aan het VNG Fonds voor hulp aan Marokko. De bijdragen aan het VNG Fonds worden gebruikt voor een project dat zich vooral richt op de fase van (vroege) wederopbouw, door nauw aan te sluiten bij de behoefte van het lokale bestuur ter plaatse.