Openbare besluiten van 12 oktober 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Reactie op aanvraag vreugdevuur Broekweg 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. weigering van de aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 10.63, lid 1 Wet milieubeheer en artikel 5.29, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 (APV) vastgesteld.
  2. brief Reactie op aanvraag ontheffing vreugdevuur Broekweg 2021 vastgesteld. 

Toelichting:

In 2018 is besloten om geen ontheffing meer te verlenen aan vreugdevuren. Ook de aanvraag van dit jaar heeft het college geweigerd. Hieraan ligt ten grondslag dat het maken van een vuur bij wet verboden is vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt. Dit gevaar is met geen maatregel weg te nemen. Het maken van een vuur op de openbare weg is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar kan ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde. Tijdens een jaarwisseling is er zelfs een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde. Het besluit om de vreugdevuren niet langer toe te staan is niet lichtzinnig genomen. Hier is uiteraard een belangenafweging aan vooraf gegaan, waarbij het algemeen belang van het beschermen van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen het persoonlijk belang van organisatoren om een vreugdevuur te organiseren.

Raadsmemo motie steunverklaring aanpassing kostendelersnorm

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie steunverklaring aanpassing kostendelersnorm vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad heeft het college via een motie opgeroepen om haar steun te verklaren aan een petitie van de FNV om de zogeheten kostendelersnorm af te schaffen. Het college heeft hier gehoor aan gegeven. Wethouder Bart de Leede heeft namens de gemeente Vlaardingen de petitie ondertekend. 

Mensen die tijdelijk niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien krijgen een bijstandsuitkering om zo hun gezin te kunnen onderhouden. Als er in dat gezin een kind 21 jaar wordt, dan krijgt het gezin een lagere uitkering. Dat heet de kostendelersnorm. Van een 21-jarige wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan de huishouding. Hier is landelijk discussie over. Als kinderen van 21 jaar niet in staat zijn om genoeg te verdienen, kunnen bijstandsgezinnen er flink op achteruit gaan. Bovendien is uit huis gaan vaak geen optie voor 21-jarigen vanwege het tekort aan sociale huurwoningen. 

Raadsmemo stand van zaken meldpunt Kinderopvangtoeslag

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken meldpunt Kinderopvangtoeslag vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Duizenden ouders in Nederland werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Begin 2021 is er, in opdracht van de colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, door Stroomopwaarts een Meldpunt Toeslagen opgericht. De medewerkers van dit meldpunt helpen gezinnen om hun financiën weer op orde te krijgen en een nieuwe start te maken. 

In het raadsmemo gaat het college in op de stand van zaken voor Vlaardingen. Sinds begin van het jaar is het aantal gedupeerde gezinnen dat in beeld is bij het meldpunt fors toegenomen van 175 tot 463 (augustus 2021). 

Vanuit het Rijk worden gemeenten gecompenseerd voor het kwijtschelden van schulden die de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben bij de gemeenten. In Vlaardingen gaat het om zes gezinnen met schulden bij ons als gemeente. Over het kwijtschelden van private schulden is op dit moment nog niets bekend.  

Beantwoording artikel 34-vragen inzake huisvesting Kleding- en Voedselbank

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer De Reus van de fractie ChristenUnie/SGP inzake huisvesting Kleding- en Voedselbank vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de antwoorden aan dat zij een jaar geleden besloten heeft om de Voedsel- en Kledingbank actief te ondersteunen bij het vinden van een gezamenlijke locatie. Daarvoor zijn samenwerkingsafspraken op papier gezet. Hierin staat onder andere dat de opdracht van de gemeente eindigt als er een geschikte locatie gevonden is. Het college heeft zich aan deze afspraken gehouden. 

Nadat er een geschikte locatie gevonden was, hebben de Voedsel- en Kledingbank helaas geen concrete afspraken kunnen maken met de makelaar. Hierdoor is de nieuwe huisvesting niet rond gekomen. De Kledingbank heeft inmiddels een andere locatie gevonden en de gemeente is met de Voedselbank in gesprek over alternatieve oplossingen. De gemeente ondersteunt de Voedselbank nog steeds in haar zoektocht naar een oplossing, maar niet meer op de intensieve manier waarop dat het afgelopen jaar is gebeurd. De Voedselbank heeft aangegeven dat zij tot 1 oktober 2022 tijd heeft voor het vinden van een oplossing.  

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Werkzoekenden en Open Hiring

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie D66 inzake Werkzoekenden en Open Hiring vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de antwoorden aan dat zij het beeld heeft dat werkgevers in Vlaardingen moeite hebben met het vervullen van openstaande vacatures. Met name (lager geschoolde) banen in de detailhandel zijn op dit moment lastig om in te vullen. Het aantal openstaande vacatures in de regio Rijnmond is ten opzichte van eind 2020 met 63% gestegen.  

Het college ziet mogelijkheden om met 'Open Hiring' te gaan werken. Open Hiring houdt in dat mensen zonder sollicitatiegesprek en zonder het aanleveren van een CV gewoon aan de slag gaan bij een organisatie. Vooralsnog zijn er geen organisaties en bedrijven in Vlaardingen die op deze manier werken. Het is aan ondernemers zelf of ze dit willen. Vanuit Stroomopwaarts worden werkgevers gestimuleerd om hiermee te werken. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake IJslands preventiemodel en LEF

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus (CU) over het IJslands preventiemodel en LEF vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft op vragen van de heer De Reus (CU) aangegeven dat zij bekend is met het IJslands preventiemodel in relatie tot middelengebruik onder jongeren. In de IJslandse aanpak speelt de omgeving van jongeren een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren. De aanpak is succesvol gebleken, want het heeft geleid tot een forse daling van het middelgebruik onder de IJslandse jeugd.  

Ook geeft het college aan te onderzoeken óf en op welke beleidsterreinen het zinvol is om het IJslands model of een vergelijkbare werkwijze in te voeren. Het college let daarbij vooral op de ervaringen in de gemeente Rotterdam waar een zogenaamd factorenmodel is ontwikkeld voor jeugd. Dat factorenmodel gaat over meer problematiek dan alleen middelengebruik. De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een dergelijk model toe te passen in Vlaardingen.  

Mandaatbesluit inzake verzoek machtiging uithuisplaatsing

Het college van burgemeester en wethouders heeft het mandaatbesluit inzake verzoek tot machtiging uithuisplaatsing vastgesteld.

Toelichting:

Kinderen (uit gezinnen) met veel problemen kunnen door de rechter onder toezicht worden gesteld. Als het te risicovol is voor een kind om thuis te blijven wonen, kan hierbij een machtiging uithuisplaatsing worden gevraagd aan de kinderrechter. De kinderrechter kan zo’n machtiging afgeven op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie of op verzoek van een gecertificeerde instelling (jeugdbescherming). 

Bij het verzoek aan de rechter hoort een zogeheten verleningsbesluit van het college te zijn toegevoegd zodat de rechter weet dat een kind ook daadwerkelijk in bijvoorbeeld een pleeggezin of een gezinshuis geplaatst kan worden. Het college heeft mandaat verleend aan de gemeentesecretaris om deze verleningsbesluiten te nemen. 

Raadsmemo 2e Kwartaalrapportage gewijzigde begroting 2021 ROGplus

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo tweede kwartaalrapportage gewijzigde begroting 2021 ROGplus vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsmemo gaat het college in op de financiële voortgang van ROGplus in de eerste helft van 2021. ROGplus voert voor de gemeente taken uit in het kader van de Wmo en Beschermd Wonen. Elk kwartaal informeert ROGplus de gemeente over de financiën. 

Nu blijkt dat de kosten die ROGplus heeft gemaakt in het eerste half jaar van 2021 lager zijn dan begroot. Het college legt in het raadsmemo uit dat dit mogelijk een gevolg is van de coronacrisis omdat inwoners vanwege de coronamaatregelen minder beroep hebben gedaan op hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en meer hulp uit hun eigen omgeving hebben gekregen. 

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, komt er mogelijk een hausse aan (uitgestelde) vraag  naar hulp en ondersteuning. Het college geeft de raad daarom ook een 'winstwaarschuwing'. Met andere woorden: het is niet zeker of de daling in kosten zich ook daadwerkelijk voortzet of dat dit er juist hogere kosten zijn in de tweede helft van het jaar. 

Beantwoording artikel 34-vragen over Huisvesting Kooikersweg 2 (CION en Deltasport)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verzending antwoorden artikel 34 vragen omtrent Kooikersweg 2 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft gelijktijdig antwoord op vragen van de fracties Boers en Beter voor Vlaardingen, die schriftelijk zijn gesteld op 6 en 15 september 2021 en tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 september 2021. De vragen hebben betrekking op de herbouw van het eerder door brand getroffen clubgebouw van de voetbalclubs CION en Deltasport aan de Kooikersweg 2. Het college licht toe dat het aanbestedingsproces voor de herbouw nu in de fase is van voornemen tot spoedige gunning. De betreffende aannemer heeft op verzoek van de betrokken sportverenigingen gegevens en informatie aangeleverd op aanvullende vragen. Het college gaat verder in op de raadsvragen over onder meer kosten en financiering, meerwerk, duurzaamheidsambities en een lopend onderzoek naar de fundering van het gebouw. De beoogde datum van oplevering van herbouw is 30 juli 2022. Op enkele vragen kan het college nog geen antwoord geven. Het college zegt toe de gemeenteraad te informeren zodra er meer informatie beschikbaar is.

Zie het persbericht voor meer informatie.

Raadsvoorstel bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aanbieden van het bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan aan de raad ter vaststelling. Daarnaast is door het college het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. 

Instemming door de gemeenteraad maakt de realisatie van 64 grondgebonden woningen, waaronder 50 sociale huurwoningen, mogelijk. Dit vormt, gezien het grote tekort aan (betaalbare) woningen, een belangrijke toevoeging aan de woningvoorraad van de gemeente Vlaardingen.

De ontwikkeling is een gezamenlijk project van de ontwikkelaar Plegt-Vos (West) en van Waterweg Wonen.

Raadsvoorstel tot vaststelling Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

Afgelopen periode is hard gewerkt aan de totstandkoming van de woonvisie en de projecten in de stad. Het college zet met de Woonvisie een duidelijke koers uit voor de komende 10 jaar en gaat op volle kracht verder met de woningbouwopgave. De Woonvisie schetst de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen tot 2030. Er is een grote vraag naar woningen in Vlaardingen door een gevarieerde groep woningzoekenden. Met de stijgende druk op de woningmarkt stelt het college voor om de woningbouwambitie tot 2030 te verhogen met bijna 1.000 woningen. Dit betekent dat er circa 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden tot 2030. Hiervan zijn ruim 2.900 inmiddels vastgelegd in overeenkomsten met marktpartijen. De Woonvisie laat zien dat er voldoende ruimte is in de stad om de woningbouwopgave te realiseren. Het grootste deel van deze woningen wordt gebouwd in de Rivierzone. Het college heeft hiervoor onlangs bij het Rijk een subsidie woningbouwimpuls aangevraagd om versnelling mogelijk te maken.