Openbare besluiten van 12 april 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen aangaande de ontbrekende markeringen voor slechtzienden en aanwezigheid van obstakels

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Nieuwenhuizen (fractie D66) aangaande de ontbrekende markeringen voor slechtzienden en aanwezigheid van obstakels vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders gaat in op de vragen van de fractie van D66, waarin zorgen worden geuit over het ontbreken van markering in de openbare ruimte voor blinden, slechtzienden en mindervaliden en over de aanwezigheid van obstakels. Het college geeft aan dat de gemeente deze markeringen binnen het onderhoudsprogramma realiseert of opnieuw aanbrengt als deze zijn verdwenen. In het Actieplan Mobiliteit is extra toegankelijkheid voor voetgangers en het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers een belangrijk onderdeel. In lijn met de ambitie voor een inclusieve openbare ruimte toetst de gemeente bestaande en nieuwe (loop)routes en voorzieningen op bruikbaarheid voor alle doelgroepen. In overleg met het Vlaardings Overleg Revalidatie (V.O.R.) wordt dit jaar een nieuwe schouw georganiseerd, waarbij we hier extra aandacht voor hebben. Het onderhoud van de openbare ruimte krijgt de komende jaren bovendien een kwaliteitsimpuls.

Raadsmemo ENSIA-Audit verklaring over 2021 met betrekking tot informatieveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Raadsmemo ‘Stand van Zaken ENSIA-Audit 2021’ met betrekking tot informatieveiligheid vastgesteld.
  2. ENSIA-collegeverklaring inclusief inhoudelijke bijlage Suwinet (Incl. TPM-verklaring) en ENSIA-Assurancerapport vastgesteld.
  3. ENSIA-Rapporten combi-BAG/BGT/BRO vastgesteld.
  4. ENSIA-Rapport WOZ vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college verklaart door het vaststellen van bijgaande rapporten dat de ENSIA audit in 2021 met positief resultaat is uitgevoerd. De gemeente toetst jaarlijks haar eigen informatieveiligheid door middel van deze audit. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Door het vaststellen van de verklaring en bijbehorende stukken geeft het college aan dat de informatieveiligheid binnen de gemeente in 2021 volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen is geregeld.

Formeel werkgeverschap Stroomopwaarts doelgroep Beschut Werk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. Dat Stroomopwaarts het formeel werkgeverschap voor de doelgroep Beschut Werk gaat uitvoeren.
  2. Stroomopwaarts voor de bevoegdheid om specifieke regelingen voor de doelgroep Beschut Werk vastgesteld te mandateren.
  3. Het Personeelshandboek Sociale Werkvoorziening van Stroomopwaarts, indien en voor zover er geen specifieke 'Aan de slag' regelingen van toepassing zijn, op de doelgroep beschut werk van toepassing te verklaren.

Toelichting:

Op 1 juli 2021 is de CAO 'Aan de Slag' (ADS) in werking getreden. Deze CAO geldt voor mensen met een arbeidsbeperking. De CAO is van toepassing op de medewerkers met de indicatie Beschut Werk van het Leerwerkbedrijf van Stroomopwaarts. Door het besluit van het college om het formeel werkgeverschap bij Stroomopwaarts te beleggen, is Stroomopwaarts niet alleen materieel maar ook formeel werkgever voor deze (kwetsbare) doelgroep. Tot op heden waren de medewerkers Beschut Werk officieeel in dienst van het WerkGeversInstituut (WGI) dat als formeel werkgever alle administratieve handelingen voor zijn rekening nam (payroll).

Tegelijkertijd met dit besluit is het personeelshandboek Sociale Werkvoorziening van Stroomopwaarts van toepassing verklaard op de medewerkers Beschut Werk van Stroomopwaarts (tenzij er specifieke regelingen uit de CAO Aan de Slag gelden). Voor de medewerkers zélf verandert er inhoudelijk niets.