Openbare besluiten van 11 mei 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met de benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand per 1 mei 2021. 

Toelichting:

Het college is akkoord met de benoeming van een nieuwe trouwambtenaar. De betrokken persoon wordt beëdigd door de Rechtbank.

Beantwoording artikel 34-vragen van de fractie Boers over Green Deal ZES

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de fractie Boers over Green Deal ZES vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de gemeente Vlaardingen in 2018, samen met 21 regiogemeenten, de intentieverklaring heeft ondertekend voor de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Met de ondertekening hebben gemeenten de intentie uitgesproken om in regionaal verband maatregelen te ondersteunen en te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren aan doelen van de ZES. Het gaat dan om maatregelen die bijdragen aan schone en duurzame stadslogistiek. De Greendeal ZES wordt als maatregel benoemd in het regionaal programma Duurzame Mobiliteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De gemeente is bij dit programma aangesloten. 

Beantwoording art. 34 vragen over inzake schuldenregelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Solleveld (PvdA) over schuldenregelingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording van de vragen licht het college toe hoe Stroomopwaarts in opdracht van de gemeente bij inwoners met (beginnende) geldproblemen aandacht vraagt voor haar dienstverlening en hulpaanbod. Zo heeft Stroomopwaarts in maart online (via sociale media) een campagne gelanceerd. Deze is door de gemeente gedeeld. Daarnaast heeft de gemeente een artikel geplaatst in het gemeentenieuws in huis-aan-huiskrant Groot Vlaardngen en op haar website en is er tijdens de Week van het Geld een 'special' in het gemeentenieuws opgenomen waarbij niet alleen de diensten van Stroomopwaarts, maar ook die van Schuldhulpmaatje, Humanitas Thuisadministratie en de wijkteams/Minters op een rijtje werden gezet. 

Ook geeft het college aan bekend te zijn met de regeling Coronasanering waarmee de gemeente Utrecht de duur van een schuldtraject verkort van 3 naar 2 jaar. De gemeente Utrecht is hiermee voorloper. De eventuele keuze om hier als gemeente Vlaardingen ook aan mee te werken heeft meerdere aspecten, waaronder financiële.

Procesbesluit in verband met dagvaarding in kort geding tegen Replay Profs in Playgrounds B.V. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het procesbesluit in verband met dagvaarding in kort geding tegen Replay Profs in Playgrounds B.V. vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten om verweer te voeren in een kort geding procedure dat is aangespannen door Replay. Replay heeft ingeschreven op een Europese aanbesteding van de gemeente voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen. Replay is door de gemeente echter uitgesloten van deelname omdat de inschrijving niet volledig was. Daar is de betreffende organisatie het niet mee eens. 

Raadsvoorstel tot besteding rijksmiddelen Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen culturele sector

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot besteding rijksmiddelen Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen culturele sector vastgesteld

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsvoorstel doet het college de raad een voorstel voor de besteding van de middelen die de gemeente van ministerie van OCW heeft ontvangen voor coronasteun voor de culturele sector. Deze sector is hard getroffen door de coronacrisis. Hierdoor is de toekomst van grote culturele instellingen in gevaar en ook kleinere organisaties, individuele kunstenaars en andere creatieve mensen dreigen zonder steun hun werk in de toekomst niet te kunnen voortzetten. 

Het college stelt de raad voor om een deel van het beschikbare geld te gebruiken om de coronaschade te dekken van de grote instellingen. Daarnaast stelt het college voor om als stimulans voor de kleinere cultuurorganisaties en culturele zzp’ers (docenten, kunstenaars, creatieve mensen) een '2021 subsidie' in het leven te roepen waarbij men € 2.021,- subsidie aan kan vragen voor culturele activiteiten. Zo hoopt het college deze mensen te ondersteunen en tegelijkertijd de positieve energie weer terug te brengen in de stad. 

Het college stelt voor een ander deel van de gelden beschikbaar te stellen voor de activiteiten rondom het Holland-event (de activiteiten rondom de Slag bij Vlaardingen en het ontstaan van Holland) waardoor ook werk ontstaat voor bijvoorbeeld organisatoren, musici en kunstenaars, technici en ondersteunend personeel.
Het overige deel wil het college reserveren voor calamiteiten, omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe de coronacrisis verder gaat verlopen en wat de verdere gevolgen voor de culturele sector zullen zijn.

Aanvullende besluitvorming Overdragen van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aan de GR Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit gewijzigd. 
  2. het 'Mandaatbesluit overdracht afzonderlijke bevoegdheden Stroomopwaarts MVS' conform bijgevoegd wijzigingsbesluit gewijzigd.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 4 mei het besluit genomen om de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering over te dragen aan Stroomopwaarts. In aanvulling daarop heeft het college vandaag besloten om de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de bijbehorende bevoegdheden te wijzigen, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. Ook heeft het college een mandaatbesluit Stroomopwaarts MVS gewijzigd. 

Beantwoording brandbrief over verkeersveiligheid Westlandseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de brandbrief over verkeersveiligheid op de Westlandseweg vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over de huidige werkzaamheden om de oversteekbaarheid van de Westlandseweg te verbeteren en de snelheid van het autoverkeer te verminderen. De fracties ChristenUnie/SGP, ONS.Vlaardingen en Beter Voor Vlaardingen stuurden maandag 10 mei een brandbrief over de naar hun mening onverantwoorde situatie op die locatie. Het college geeft aan de betrokkenheid van de raadsleden te waarderen en licht toe dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Daarom zijn er inmiddels aanvullende snelheids- en waarschuwingsborden geplaatst om de weggebruiker op de tijdelijke situatie te attenderen. Op woensdag 12 mei is het aanpassen van de markering en het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken gepland. In de afgelopen jaren zijn door de gemeente veel klachten en meldingen ontvangen over hardrijdende auto's op de Westlandseweg. Deze klachten werden ondersteund door uitgevoerde snelheidsmetingen. Gezien de klachten en meldingen heeft het college gemeend deze locatie met prioriteit aan te moeten pakken. Er is op basis van extern advies een plan gemaakt, waarvoor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) subsidie heeft verstrekt. Het plan omvat het realiseren van middeneilanden op de Westlandseweg, waardoor fietsers en voetgangers de weg in twee etappes kunnen oversteken. Ook zorgen deze eilanden voor meer alertheid bij automobilisten ten opzichte van de oversteeklocaties en de aansluiting met de Hoflaan en leiden ze tot een lagere rijsnelheid. Ter plaatse zal ook een adviessnelheid van 30 km/h ingesteld worden. Mocht uit monitoring blijken dat de situatie in werkelijkheid toch anders functioneert dan op papier bedacht, dan is het college bereid om te kijken naar mogelijke aanpassingen.