Openbare besluiten van 11 maart 2020

Beantwoording artikel 34-vragen over gedwongen zorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over gedwongen zorg vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft in antwoord op vragen van dhr. Boers aangegeven dat zij ervoor heeft gekozen om haar taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) voornamelijk zelfstandig, op lokaal niveau uit te voeren. De suggestie om daarbij samen te werken met Rotterdam vindt ze op zich heel begrijpelijk. Wat daar echter tegen pleit is dat voor het adequaat kunnen handelen, het wenselijk is dat meldingen bij voorkeur lokaal worden gedaan. Ook het verplichte onderzoek - om helder te krijgen of er na een melding voldoende feiten kunnen worden verzameld om te adviseren tot het door een rechter aan iemand laten opleggen van tijdelijk verplichte zorg -  is bij uitstek een taak die we als gemeente lokaal moeten regelen. Dat is dan ook precies wat het college heeft gedaan. Wél werkt Vlaardingen samen met andere Rijnmondgemeenten rond de verplichting om mensen te 'horen' bij een crisismaatregel. Het gaat hier om de al langer bestaande mogelijkheid dat de burgemeester in bepaalde gevallen kan besluiten om iemand tijdelijk gedwongen op te laten nemen. Nieuw hierbij is de verplichting van de gemeente om in zo'n geval voorafgaand het opleggen van deze maatregel, de betrokken persoon ook de kans te bieden zijn/haar kant van de zaak toe te lichten.

Beantwoording artikel 34-vragen over integrale horecacontroles 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heren Boers (Fractie Boers), Leeman (StadsBelangen Vlaardingen) en Van Unen (Beter voor Vlaardingen) over integrale horecacontroles vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Tijdens een integrale horecacontrole (die altijd in de avond plaatsvindt) worden ten minste tien horeca-inrichtingen gecontroleerd. De controles zijn het meest effectief wanneer een horeca-inrichting in bedrijf is (denk hierbij aan controle op hygiëne of het overtreden van het rookverbod). Daarnaast worden horeca-inrichtingen die eerder op de avond sluiten, eerder op de avond gecontroleerd. We ontkomen er soms niet aan dat tijdens de controle een horeca-inrichting vol zit, maar proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Beantwoording artikel 34-vragen van gemeenteraadsfractie D66 over lood in waterleidingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van  D66 over lood in waterleidingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan bekend te zijn met de schadelijke gevolgen die water uit loden leidingen kunnen hebben, maar ziet geen directe aanleiding tot zorgen. In de openbare ruimte van Vlaardingen liggen geen loden waterleidingen meer. Ook de twee grote woningcorporaties in Vlaardingen hebben alle loden leidingen uit de woningen van hun huurders verwijderd. De loden leidingen in het gemeentelijke vastgoed zijn eveneens bij renovaties en groot onderhoud vervangen door koperen leidingen. Daar waar vervanging niet plaatsgevonden heeft, vindt inspectie plaats. Verder heeft de GGD Rotterdam onlangs de kinderdagverblijven en basisscholen in de regio Rotterdam-Rijnmond geïnformeerd over de onderzoeksrapporten van RIVM en Gezondheidsraad over het risico van loodinname via kraanwater. Onderhoud is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het college geeft tot slot aan dat eigenaren van koopwoningen zelf verantwoordelijk zijn voor het vervangen van loden leidingen in hun woningen.

Vaststellen keuzes paraplubestemmingsplan Wonen en Woonruimteverordening en al dan niet toepassen bestuurlijke boete en toeristenbelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel ‘kaders paraplubestemmingsplan wonen en woonruimteverordening en toe te passen handhavingsinkomsten’ vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In Vlaardingen worden veel (sociale) koopwoningen gekocht waarvan een flink deel wordt omgezet naar particuliere verhuur en verkamering. Deze omgezette wooneenheden of (on)zelfstandige appartementen, hebben tot gevolg dat in enkele buurten in Vlaardingen een wildgroei aan (kleine) woningen is ontstaan, en leefbaarheidsproblemen ontstaan (woonoverlast, parkeerdruk). Daarnaast leidt het opkopen van woningen tot een tekort aan betaalbare woningen. Door de gemeenteraad is een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen om vooruitlopend op nieuw vast te stellen beleid dit tegen te gaan. Voordat dit nieuwe beleid vastgesteld kan worden is het noodzakelijk dat de gemeenteraad kaders vaststelt. Het betreft kaders als: aantal huishoudens per woning, welke woningen onder deze regeling vallen (bijv. tot een bepaalde WOZ waarde) en welke vrijstellingen er worden verleend (bijv. voor maatschappelijke opvang ). Ook maakt de gemeenteraad keuzes welke handhavingsmiddelen (boete, toeristenbelasting) zij gaat inzetten.