Openbare besluiten van 11 augustus 2020

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op dinsdag 11 augustus 2020.

Geen aanpassingen openingstijden terrassen gedurende coronacrisis

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de openingstijden voor de terrassen van horeca-inrichtingen niet aan te passen. 

Toelichting:

De terrastijden in Vlaardingen blijven ongewijzigd, ook tijdens de coronacrisis. Het college heeft gekeken of de terrastijden dan wel vervroegd, dan wel verlaat moesten worden. De conclusie is dat de terrastijden in Vlaardingen goed zijn en niet veranderd hoeven worden. 

Gedoogbeschikking ten behoeve van tijdelijk oefenregime rangeerterrein Hoekse Lijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft  de gedoogbeschikking voor het tijdelijk oefenregime met goederenvervoer via de Hoekse Lijn naar het rangeerterrein Vulcaanhaven vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten om een oefenregime met goederenvervoer op het emplacement Vulcaanhaven te gedogen. Dit oefenen is een voorwaarde om direct na vergunningverlening van het rangeerterrein het rangeerterrein in gebruik te nemen. Het college heeft voorwaarden gesteld aan de testritten om de eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. 

Raadsmemo opslag ammoniumnitraat in Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de opslag van ammoniumnitraat in Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 4 augustus was er nabij Beiroet een grote explosie van ammoniumnitraat. In Vlaardingen slaat het bedrijf Yara ook ammoniumnitraat op. Bij dit bedrijf ligt het ammoniumnitraat opgeslagen in een bunker die voldoet aan de best beschikbare technieken. De risico's bij deze opslag zijn beheerst. In de bunker is het ammoniumnitraat opgeslagen in big bags die op afstand van elkaar zijn geplaatst. De bunker is beschermd tegen brand van buitenaf. Het bedrijf voldoet aan alle veiligheidsnormen die hier voor zijn. Op donderdag 13 augustus 2020 was er een incident bij Yara, waarbij de fabriek is stilgelegd. Bij dit incident was geen ammoniumnitraat betrokken. Er was geen explosiegevaar en de situatie is gestabiliseerd.

Uitzondering toewijzing starterslening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het toepassen van de hardheidsclausule van de Verordening Starterslening Vlaardingen 2017 

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten om een Vlaardingse starter die op dit moment niet voldoet aan de voorwaarde om op het moment van aanvragen minstens één jaar in Vlaardingen woonachtig te zijn - maar wel een lange woongeschiedenis in Vlaardingen kent - te helpen door een uitzondering te maken op de eigen Vlaardingse voorwaarden. Hiermee wordt een Vlaardingse starter geholpen om via een starterslening een eerste woning aan te schaffen. Dit past tevens bij de wens om de betreffende Verordening Starterslening Vlaardingen 2017 in 2020/2021 aan te passen en dit voor toekomstige gevallen mogelijk te maken.

Beantwoording artikel 34 vragen fractie AOV over het Begrotingstekort 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief n.a.v. de vragen van de AOV fractie over het begrotingstekort vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het AOV heeft het college vragen gesteld over het begrotingstekort, de exacte omvang van de ombuigingen, de wijze waarop de raad hierover is geïnformeerd en enkele uitspraken die over de financiële situatie zijn gedaan door de burgemeester en een raadslid. Het college verwijst in de antwoorden naar de Kadernota die op 9 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat aangegeven dat het college bovenop de uitvoering van het herstelplan een aanvullende structurele ombuiging van € 3,5 miljoen per jaar noodzakelijk vindt. Ook verwijst het college naar verschillende financiële stukken en andere communicatiemomenten (het herstelplan met een aanvullend raadsmemo, de kadernota en de 1e Voortgangsrapportage 2020) waarmee zij de gemeenteraad structureel hebben geïnformeerd over de financiële situatie. Ook in de toekomst blijft het college de gemeenteraad tijdig informeren als daar reden toe is. 

Raadsmemo begrotingsscan Provincie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de begrotingsscan van de provincie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen staat onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dat houdt onder andere in dat de provincie een begrotingsscan uitvoert van de gemeentelijke begroting. Een belangrijk onderdeel van deze begrotingsscan betreft het uitvoeren van een benchmark op de inkomsten en uitgaven van de diverse gemeentelijke taken. Oorspronkelijk werd de uitkomst van deze scan rond de zomer verwacht. Omdat de gemeente de zogenaamde overheadkosten (bijvoorbeeld kosten voor huisvesting en generieke ICT-systemen) op een andere manier begroot dan andere gemeenten, is het voor de provincie onmogelijk om de Vlaardingse begroting te vergelijken met andere gemeenten. Om ervoor te zorgen dat de scan succesvol kan worden uitgevoerd, bouwt de gemeente de begroting in het najaar om. De provincie zal op basis van de omgebouwde begroting de begrotingsscan afronden.