Openbare besluiten van 10 november 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Reactie op aanvraag vreugdevuur Broekweg 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. weigering van de aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 10.63, lid 1 Wet milieubeheer vastgesteld,
 2. weigering van de aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 5.29, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld,
 3. brief met reactie op aanvraag vreugdevuur Broekweg 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In 2018 is besloten om geen ontheffing meer te verlenen aan vreugdevuren. Ook de aanvraag van dit jaar heeft het college geweigerd. Hieraan ligt ten grondslag dat het maken van een vuur bij wet verboden is vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt. Dit gevaar is met geen maatregel weg te nemen. Het maken van een vuur op de openbare weg is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer en de APV, maar kan ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde.

Beantwoording artikel 34-vragen over wegwerpmondkapjes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie) over wegwerpmondkapjes vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de door de Christen Unie/SGP gestelde vragen over (tijdelijke) extra afvalbakken voor wegwerpmondkapjes vastgesteld. Het college geeft aan zwerfvuil een probleem te vinden, ook rondslingerende mondkapjes en sluit daarom aan bij de landelijke bewustzijnscampagne van Nederland Schoon met de slogan 'Maak van je mondkapje geen zwerfkapje' waarbij aan alle Nederlanders een oproep wordt gedaan om gebruikte mondkapjes in de afvalbak bij het restafval te gooien.

Raadsvoorstel tot vaststellen Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening MVS 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening MVS 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Deze wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van inwoners met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening mogelijk sneller aanbieden. Volgens deze wet zijn gemeenten bovendien verplicht om in een verordening aan te geven hoeveel tijd er mag zitten tussen de eerste hulpvraag en het besluit tot het bieden van schuldhulpverlening. De gemeenteraad wordt gevraagd deze verordening vast te stellen. 

Regeling Kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2019 definitief en 2020 definitief en verder 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe Regeling Kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2019 definitief en 2020 en verder vastgesteld. 

Toelichting: 

Bij de oprichting van Stroomopwaarts, het regionale participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS), is afgesproken dat de kosten voor het uitvoeren van hun werkzaamheden via een verdeelsleutel aan de individuele gemeenten wordt belast. Deze verdeelsleutel moet om de 2 jaar worden aangepast. Omdat dit in 2018 voor het laatst is gebeurd, is er in overleg met Stroomopwaarts en de MVS-gemeenten een nieuwe regeling kostenverdeelsleutel opgesteld. De verdeling van de kosten is gebaseerd op objectief vast te stellen kerngegevens, zoals het aantal verstrekte uitkeringen in het kader van de participatiewet per gemeente.

Bestuurlijke overeenkomst Netwerk Waterketen Delfland

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestuurlijke overeenkomst Netwerk Waterketen Delfland vastgesteld. 

Toelichting: 

Op het gebied van water is Vlaardingen aangesloten bij het in 2013 opgerichte Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). In het NAD werken het hoogheemraadschap van Delfland, twaalf gemeenten en twee drinkwaterbedrijven samen om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te verbeteren in de waterketen. Deze samenwerking verloopt goed en daarom gaan de deelnemende partijen een overeenkomst aan om ook de komende periode met elkaar te werken aan een goede verwerking van water tegen zo laag mogelijke kosten en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water. 

Besluit Warenmarkten Vlaardingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. Het ‘Besluit warenmarkten Vlaardingen 2021’ vastgesteld.
 2. Het ‘Beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de warenmarkten’ en de daarbij behorende ‘Eerste wijziging van het beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de warenmarkten’, het ‘Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten’, het ‘Inrichtingsbesluit warenmarkt donderdag Vlaardingen 2012’,het ‘Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010’, het ‘Inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010’, het ‘Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen 2013’ en de ‘Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen’, de ‘Branche-indeling markten Vlaardingen 2013’  en het ‘Aanwijzingsbesluit marktterrein verboden gebied voor fietsen en bromfietsen' ingetrokken.
 3. Mandaatbesluit warenmarkten Vlaardingen 2021 vastgesteld. 

Toelichting: 

Enkele jaren geleden heeft de gemeente de organisatie van de markt overgedragen aan een coöperatie van marktkooplui. De regelgeving voor de Vlaardingse markten was verdeeld over verschillende besluiten. Met het huidige besluit is de regelgeving voor de Vlaardingse markten samengevat in één besluit en duidelijker omschreven. Hierdoor is de regelgeving overzichtelijker.

Raadsvoorstel consultatieronde Regiovisie GRJR

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel met een conceptreactie op de consultatieronde voor de regiovisie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De conceptregiovisie omschrijft de kaders van de jeugdhulp waarmee in 2023 de regionale
specialistische jeugdhulp via het samenwerkingsverband van de GRJR ingekocht moet worden. De gemeenteraden stellen deze kaders vast en geven hiermee opdracht aan de inkooporganisatie van de GRJR om de jeugdhulp zo te contracteren dat invulling wordt gegeven aan de visie. Het vaststellen van de regiovisie moet voor 1 februari 2020 gerealiseerd zijn.
In het Algemeen Bestuur van de GRJR van 14 oktober jl. hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) aangegeven dat de drie colleges een voorgenomen besluit hebben genomen uit de GR te treden. De MVS-regio heeft een eigen (sub)regiovisie, te weten het Koersdocument MVS jeugdmodel. De MVS-colleges hebben gekozen voor een eigen regiovisie en inkoopstrategie voor de lokale contracten per 1 januari 2022.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2021 vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Over de hoogte van de tarieven 2021 neemt de raad in de begrotingsvergadering een besluit. Voor het jaar 2021 zijn de uitgangspunten:

 • Indexering met 1,7%. 
 • De OZB-opbrengsten worden verhoogd met 4,7%, bestaande uit de algemene indexering van 1,7% vermeerderd met 3%.
 • De rioolheffing is gebaseerd op het vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
 • Wettelijk voorgeschreven tarieven worden tot het maximumbedrag opgenomen. 
 • De afvalstoffenheffing wordt met 5,13% verhoogd.
 • De meeste tarieven lijkbezorgingsrechten worden met 5% verhoogd.
 • Het tarief toeristenbelasting wordt verhoogd tot € 3,00.
 • De tarieven havengeld pleziervaartuigen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en historische schepen worden met 10% verhoogd.
 • Voor de tarieven van het zeehavengeld en het binnenhavengeld wordt de gemeenschappelijke regeling gevolgd. 

Raadsmemo aanvullende technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanvullende technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024

Bijlage:

Toelichting:

Door de fractie van de ChristenUnie/SGP zijn enkele aanvullende technische vragen gesteld over de meerjarenbegroting 2021-2024. Door middel van dit raadsmemo worden deze vragen beantwoord.