Openbare besluiten van 10 mei 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging van de parafenbesluit van 3 mei jl. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het per parafenronde genomen besluit om de beantwoording van artikel 34-vragen over stadsdieren vast te stellen bekrachtigd. 

Bijlage:

Toelichting:

Het parafenbesluit dat bekrachtigd werd betreft de beantwoording van de artikel 34-vragen over het voeren stadsdieren. Het college laat in de beantwoording weten dat er al regelgeving is die verbiedt dat bewoners vogels voeren of voedsel achter laten op straat. Het college zal de nadelen van het voeren van dieren nog eens onder de aandacht van bewoners brengen en start een proef met het plaatsen van broodbakken.

Toepassen hardheidsclausule Standplaatsennota in het kader van bevolkingsonderzoek 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de hardheidsclausule toegepast, op grond van artikel 10 Nota Standplaatsenbeleid (Derde herziening Nota Standplaatsenbeleid 2011) gemeente Vlaardingen ten behoeve van de Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland.

Toelichting:

Het college heeft, naar aanleiding van een vergunningaanvraag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland, besloten om met toepassing van de hardheidsclausule af te wijken van het Standplaatsenbeleid. De afwijking betreft het vaker dan 1 keer per 6 weken toestaan van het innemen van een tijdelijke standplaats. Het college vindt afwijking gerechtvaardigd, vooral vanwege het medische en maatschappelijke doel dat de Stichting vervult, namelijk het vroegtijdig opsporen van borstkanker. 

Raadsvoorstel Achtste wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Achtste wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een aantal artikelen in de APV te wijzigen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving en een uitspraak van de Hoge Raad. Om woonoverlast beter tegen te gaan, geldt de zorgplicht voortaan in alle gevallen voor verhuurders van woonruimten. Dat betekent dat verhuurders zorgdragen dat de woningen die zij verhuren geen ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaken. Als de verhuurder zich niet of op een verkeerde manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder, kan de burgemeester direct een verhuurder aanspreken en hoeft de burgemeester daarvoor niet eerst de huurder te hebben aangesproken. Dit is wenselijk wanneer verschillende huurders van dezelfde verhuurder hinder hebben veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in panden waar meerdere huurders wonen of waar huurders snel wisselen. De burgemeester kan dan dus - als ultimum remedium - direct aan een verhuurder een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen.

Beantwoording artikel 34-vragen over het overdrachtsdossier 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Kalf over het overdrachtsdossier vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording van de vragen aan dat zij de gemeenteraad altijd zo snel mogelijk heeft geïnformeerd over risico’s en de ontwikkeling van de financiële postie van de gemeente. Dat heeft het college onder andere gedaan in de daartoe bestemde Planning & Controldocumenten, zoals de begroting en de voortgangsrapportages. Daarnaast geeft het college aan dat de financiële positie van de gemeente wel degelijk is verbeterd de afgelopen jaren. Het opheffen van het preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland eind 2020 is daar het bewijs van. Desondanks blijft financieel waakzaam beleid het uitgangspunt van het college. Zoals eerder gemeld in de Planning & Controldocumenten ziet het college namelijk nog aanzienlijke risico’s aankomen die impact kunnen hebben op het financieel herstel. Over eventuele nieuwe risico’s die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente, blijft het college de raad zo snel mogelijk informeren. 

Beantwoording artikel 34-vragen over thermostaat 2 graden lager voor energiebesparing  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Wieringen (GroenLinks) over thermostaat 2 graden lager voor energiebesparing vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan bereid te zijn om in de zomerperiode de thermostaat in de gebouwen zo in te stellen dat de koeling minder hard hoeft te draaien, waarmee energie bespaard wordt. Ook geeft het college aan te werken aan de Routekaart ‘CO2-neutraal in 2050’, waaruit duurzaamheidsvoorstellen komen voor de gemeentelijke panden. 

Raadsmemo stand van zaken uitvoering Herstelplan per 31-03-2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken uitvoering Herstelplan per 31-03-2022 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de raadsmemo aan nog op koers te liggen met de uitvoering van het Herstelplan, maar ziet nog steeds uitdagingen op de gemeente afkomen die de nodige onzekerheid met zich meebrengen. Met name de ambities op het gebied van wonen en de transformatie binnen het Sociaal Domein blijven inzet vragen. 

Binnen het domein Wonen zijn belangrijke mijlpalen behaald, zoals het afsluiten van overeenkomsten voor de bouw van woningen, het maken van samenwerkingsafspraken met de woningbouwcorporaties en het instellen van de Taskforce Woningbouw. Bij het domein Veiligheid is de start van het interventieteam om woonoverlast en woonmisstanden te verminderen de belangrijkste ontwikkeling geweest. De maatregelen uit het Herstelplan voor onderwijs liggen op koers. Zo wordt het IHP uitgevoerd en heeft de gemeente subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van de ZIA. Ook binnen het sociaal domein zijn goede stappen gezet zoals het inzetten van meer jeugdondersteuners. Verder blijven we continu monitoren of we op koers blijven om de transformatiedoelstellingen uit het Herstelplan te halen en sturen wij zo nodig bij als wij zien dat dit noodzakelijk is. 

Raadsmemo Stand van zaken herhuisvesting Voedselbank

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Stand van zaken herhuisvesting Voedselbank’ vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de raadsmemo geeft het college aan dat het bestuur van de Stichting Voedselbank van plan is om te verhuizen naar een groter pand in dezelfde straat. Het nieuwe pand is gelegen aan de Van Baerlestraat 99-101. Dit nieuwe pand maakt het mogelijk om over te stappen op een winkelconcept. Dit betekent dat clienten niet langer een vooraf vastgesteld voedselpakket krijgen, maar zelf kunnen kiezen welke producten ze willen. 

De Voedselbank huurt het nieuwe pand vanaf 1 juni 2022 en zal na een verbouwing verhuizen naar de nieuwe plek. De huur van het nieuwe pand is hoger dan die van het huidige pand. De gemeente verstrekt vanaf 2023 het verschil in huur in de vorm van een hogere subsidie aan de Voedselbank.  

De uitgiftepunten Kerkcentrum Holy en Lucaskerk verdwijnen geleidelijk nu de Voedselbank een nieuw onderkomen heeft gevonden. Voor cliënten die niet in de gelegenheid zijn om naar de Van Baerlestraat te gaan, zoekt de Voedselbank naar een oplossing. Verder zal in het nieuwe pand ruimte zijn voor een spreekuur van het wijkteam dat op dit moment in uitgiftepunt Kerkcentrum Holy plaatsvindt.

Raadsmemo evaluatie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo evaluatie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De Regeling Reductie Energieverbruik, waarvoor gemeente Vlaardingen een beschikking van € 502.500 heeft ontvangen van het rijk, is afgelopen. Doel van de regeling was om huiseigenaren te stimuleren tot het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Enerzijds om een directe bijdrage te leveren aan de CO2 reductie. Anderzijds om de bewustwording te vergroten onder huiseigenaren over nut en noodzaak om de eigen woning te verduurzamen. Uitvoering heeft plaatsgevonden in samenwerking met de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente Vlaardingen. Vlaardingse huiseigenaren kregen de mogelijkheid om voor een bedrag van maximaal € 70 aan kleine duurzame maatregelen toe te passen. In totaal hebben 3.931 huiseigenaren gebruik gemaakt van de regeling. De CO2 uitstoot is hiermee met 461 ton  per jaar verminderd. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 opname van 23.000 bomen op jaarbasis. Daarnaast is er een indirect effect van een grotere bewustwording onder bewoners over nut en noodzaak van het verduurzamen van de woning. Ondanks de inspanningen om alle huiseigenaren op de hoogte te brengen van de RRE, heeft het er niet toe geleid dat de regeling maximaal is gebruikt. Het resterende budget van € 206.839,- vloeit terug naar het Rijk. 

Raadsmemo Rapportage 5 Stand van zaken Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Rapportage 5 Stand van zaken Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 19 december 2019 heeft de raad het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. Hierbij is de motie Evaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 aangenomen, waarin het college wordt gevraagd om de raad te informeren over de voortgang en uitwerking van de voorgenomen maatregelen uit het Actieplan. Het college informeert de raad nu met de vijfde rapportage waarin de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers over 2021 worden weergegeven van de hoeveelheid restafval en de diverse grondstoffen en de cijfers voor het eerste kwartaal 2022 worden gedeeld. Deze cijfers bevestigen de eerder weergegeven resultaten voor 2021. In 2021 is 201 kg restafval (fijn en grof) per inwoner verbrand waarmee we op 80% van de halveringsambitie uit het Actieplan zitten. De cijfers over de eerste drie maanden van 2022 laten een verdere daling zien van de hoeveelheid nog te verbranden fijn en grof restafval per inwoner. 

Raadsmemo tussenevaluatie verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo tussenevaluatie Verordening beheer woonruimtevoorraad gemeente Vlaardingen 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad heeft op 21 september 2021 de Verordening beheer woonruimtevoorraad gemeente Vlaardingen 2021 vastgesteld. Deze verordening stelt regels voor het omzetten, splitsen en onttrekken van zelfstandige woningen aan de woningvoorraad. Deze regels gelden voor een groot aantal wijken in Vlaardingen voor woningen tot een WOZ waarde van €200.000 (peildatum 01-01-2020). De gemeenteraad heeft het college gevraagd om tussentijds de ervaringen te delen. Sinds het opheffen van de laatste coronamaatregelen is het Vlaardingse interventieteam (bestaande uit medewerkers van Bouw & Woningtoezicht en Veiligheid (BOA's)) weer aan de slag en bezoekt wekelijks woningen waar meldingen en/of handhavingsverzoeken voor zijn binnengekomen. Daar waar misstanden zijn geconstateerd, is door het interventieteam opgetreden.