Voorgenomen verkoop van onroerende zaken door de gemeente Vlaardingen aan Gebr. Verschoor Projekten B.V.

De gemeente Vlaardingen en Heijmans Vastgoed B.V. hebben op 16 september 2013 een koopovereenkomst gesloten terzake Buizengat-Oost. In deze overeenkomst is de afspraak gemaakt dat Heijmans Vastgoed B.V. voor de gemeente Vlaardingen door middel van een door Heijmans Vastgoed B.V. in opdracht van de Verkoper te entameren selectieprocedure een beoogd koper en exploitant voor het poortgebouw / de brandweerkazerne zou selecteren, die een bij het gebouw en de woonomgeving passende herbestemming voor het gebouw wil realiseren. Het gaat om het navolgende percelen grond met opstallen, verder te noemen: ‘de Onroerende Zaak’.

Adres:            Hoflaan 5 – 13 Vlaardingen

Percelen:       Gemeente Vlaardingen, sectie M, nummer 2804 geheel en 2932 en 2934, beiden gedeeltelijk

Grootte:         1.777 m2

Op basis van voormelde selectieprocedure is Gebr. Verschoor Projekten B.V. (verder: ‘Koper’) geselecteerd als koper en exploitant voor de Onroerende Zaak. De gemeente is dan ook van oordeel dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij de voorgenomen verkoop van de Onroerende Zaak.

De gemeente Vlaardingen heeft het voornemen om drie weken na de datum van publicatie van dit bericht een koopovereenkomst te sluiten met Koper met betrekking tot de Onroerende Zaak.

De gemeente Vlaardingen is van mening dat Koper de enige serieuze gegadigde is om de voormelde bij de gemeente in eigendom zijnde Onroerende Zaak te kopen. De gemeente voert hiertoe de navolgende argumenten aan:

  • Koper is geselecteerd op basis van een selectieprocedure waarbij mededingingsruimte is geboden aan potentiële gegadigden;
  • Koper is in staat en bereid om de Onroerende Zaak her te bestemmen passend bij de woonomgeving;
  • Koper heeft in het voortraject proactief gehandeld in het kader van omgevingsmanagement waardoor het plan door de omgeving als van toegevoegde waarde voor het gebied wordt beschouwd.
  • De gemeente Vlaardingen verklaart heeft bereid te zijn medewerking te verlenen aan het voorgelegde ontwikkelplan van het Verkochte naar woningen.

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen de verkoop van de Onroerende Zaak aan Koper, dan dient hij die bezwaren binnen drie weken na publicatie van dit bericht, derhalve uiterlijk op 9 februari 2023 kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Rotterdam.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Vlaardingen en Koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer A. Moradi van Team Vastgoed.

 

Gepubliceerd op 19 januari 2023

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).