Openbare besluiten van 14 juli 2020

Beantwoording artikel 34-vragen inzake regisseur woonoverlast  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) inzake regisseur woonoverlast vastgesteld.  

Bijlage: 

Toelichting: 

Er is nog geen regisseur woonoverlast gestart bij de gemeente. Door financiële en organisatorische aspecten is de vacaturevervulling onderdeel gemaakt van het Herstelplan. Aan de uitwerking daarvan wordt momenteel invulling gegeven. Dit wil niet zeggen dat de gemeente momenteel geen aandacht besteedt aan woonoverlast. Er is een casusoverleg woonoverlast waarin, indien nodig ook met woningcorporaties en politie, woonoverlast wordt behandeld. 

Beantwoording artikel 34-vragen over niet betalen leerlingenvervoer RMC 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over niet betalen leerlingenvervoer RMC vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

De heer Thiel heeft het college vragen gesteld over het niet betalen van leerlingvervoerder RMC tijdens de coronatijd. Het college heeft in antwoord op de vragen aangegeven dat gezien de slechte financiële situatie van de gemeente Vlaardingen geen van de bedrijven die leerlingenvervoer voor onze gemeente uitvoert, is betaald voor niet gereden ritten. Ook verzoeken van andere organisaties voor het betalen van niet geleverde diensten heeft de gemeente afgewezen als er geen juridische verplichting tot (door)betaling is.
De gemeente Vlaardingen probeert ondernemers wel waar mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door uitstel te verlenen bij de betaling van lokale lasten.

Verkoop poortgebouw Hoflaan 3 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. besloten tot verkoop van het poortgebouw Hoflaan 3, onder voorwaarde van herbestemming tot wonen in combinatie met een centrum voor gezonde leefstijl.
  2. het geheime raadsmemo verkoop poortgebouw vastgesteld.

Toelichting: 

Nu het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd  met de verkoop van het poortgebouw, gelegen aan de Hoflaan 3, wordt het poortgebouw herbestemd tot een combinatie van wonen en een centrum voor gezonde leefstijl. Deze herbestemming is in overeenstemming met de ontwikkelvisie van het gebied, waarin is aangegeven dat het poortgebouw een passende herbestemming krijgt die bijdraagt aan de kwaliteit en de (be)leefbaarheid van het gebied en de stad Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen over dagelijks bestuur Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) brief over dagelijks bestuur Stroomopwaarts vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting:

De heer Thiel heeft het college vragen gesteld over een brief van het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts aan de gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In deze brief verwijst het dagelijks bestuur naar recente negatieve uitlatingen in de media van raadsleden over individuele medewerkers van Stroomopwaarts. Het dagelijks bestuur roept raadsleden in de brief op om zich niet tot individuele medewerkers te richten maar tot de politiek verantwoordelijken én daarbij een passende toonzetting te gebruiken. Het college geeft in de beantwoording aan dat in de Gemeentewet staat dat het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad en in die zin eindverantwoordelijk is voor het functioneren van Stroomopwaarts. 

Vaststellen brief aan VNG over bodembeheer onder de Omgevingswet 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief aan VNG over bodembeheer onder de Omgevingswet vastgesteld.  

Toelichting: 

Het college van B&W heeft de brief aan de ambtelijke vertegenwoordiger van de VNG over de overdracht bodemtaken vastgesteld. In het kader van de Omgevingswet, die per 1 januari 2022 inwerking treedt, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de bodemtaak toebedeeld aan gemeenten. De taken worden nu uitgevoerd door de provincie. Er is onduidelijkheid over aard, omvang en budget voor de toekomstige gemeentelijke bodemtaak. Met de brief aan de vertegenwoordiger wordt hierover de zorg uitgesproken. 

Raadsmemo Houtskoolschets MVS Jeugdhulpmodel 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de herijking van de jeugdhulp van de drie gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De drie waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam  werken gezamenlijk aan een nieuw jeugdhulpmodel voor de regio. Een model waardoor de toegang tot ondersteuning en zorg aan jeugdigen en gezinnen beter georganiseerd kan worden.  Gezamenlijk met alle betrokken professionals van onder andere het onderwijs, jeugdhulp, wijkteams en Centra voor jeugd en gezin, is een eerste doorkijk opgeleverd van dit nieuwe model. De raad wordt geïnformeerd over deze eerste zogeheten houtskoolschets. 
Eind 2022 nemen de MVS-raden een definitief besluit voor het daadwerkelijk inrichten van een MVS-jeugdhulpmodel. 

Raadsmemo stand van zaken integrale agenda duurzaamheid   

Het college van burgemeester en wethouders de raadsmemo stand van zaken integrale agenda duurzaamheid vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De integrale uitvoeringsagenda duurzaamheid wordt in het najaar verwacht. Hierin zijn vier sporen opgenomen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. In deze raadsmemo wordt per spoor een stand van zaken gegeven. Vlaardingen heeft niet zozeer de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. We willen wel meedoen met de rest van Nederland en stappen zetten waar mogelijk. Vanwege onze financiële positie is onze ambitie tot en met 2022 met name gericht op het nakomen van wettelijke verplichtingen, die vanuit het provinciaal toezicht gezien onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Dat zijn vooralsnog de
afspraken die voortkomen uit het nationaal Klimaatakkoord en de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. We verbinden met deze agenda onze duurzame ambities aan zowel bestaande (vb. afvalbeheer) als nieuw te ontwikkelen opgaven (vb. warmtetransitie). Zeker waar opgaven meerdere beleidsvelden raken krijgt een goede borging in de organisatie extra onze aandacht.  

Raadsmemo bijdrage provincie 'energietransitie voor iedereen' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo bijdrage provincie 'energietransitie voor iedereen' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Gemeente Vlaardingen heeft van de Provincie Zuid Holland een bijdrage van € 50.000 ontvangen om inwoners van particuliere woningen in de Vettenoordse Polder Oost praktische maatregelen aan te bieden om energie te besparen. Vanuit het Servicepunt Woningverbetering en door de opdrachtnemer vanuit het bedrijf MeGreen / Zonnepanelen Vlaardingen worden inwoners van particuliere woningen in de buurt Vettenoordse Polder Oost benaderd om gratis advies te krijgen op weg naar een lagere energierekening en het bewuster gebruiken van energie. Hierbij hoort ook het aanreiken van praktische middelen die inwoners direct kunnen toepassen in hun woning. 
In verband met de huidige coronamaatregelen worden adviezen ook op afstand en digitaal aangeboden via webinars.