Openbare besluiten van 27 juni 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Mandaatbesluit college Zomerreces 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2021 vastgesteld en besloten de collegevergaderingen van 12, 19 en 26 juli 2022 te laten vervallen.

Toelichting:

Het college heeft voor het Zomerreces 2022 een mandaatbesluit vastgesteld om zo de continuïteit van besluitvorming te waarborgen. De collegevergaderingen van 12, 19 en 26 juli 2022 gaan niet door.

Annotatie en stemadvies buitengewone ALV VNG 29 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de stemadviezen voor de Algemene Leden Vergadering van de VNG op 29 juni 2022;
  2. de Stemkaart Algemene Ledenvergadering VNG op 29 juni vastgesteld;
  3. middels de Stemkaart Algemene Ledenvergadering VNG burgemeester B. Wijbenga-Van Nieuwenhuizen aanwijzen om de gemeente Vlaardingen te vertegenwoordigen op de ALV.

Toelichting:

Het college bezoekt de komende dagen de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten). Burgemeester Bert Wijbenga stemt namens de gemeente Vlaardingen op de verschillende agendapunten.

Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief zienswijzen tegen Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft de herziening op het Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen vastgesteld. Het gaat om een gedeeltelijke wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Het Ontwerp heeft betrekking op meerdere onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen zijn: ruimtelijke kwaliteit, bedrijventereinen, grote ruimtevragers, optimalisatie woningbouwplannen, sociaal en betaalbaar wonen. Met het indienen van zienswijzen maakt de gemeente Vlaardingen van de mogelijkheid gebruik om te reageren op het Omgevingsbeleid, vragen te stellen en haar zorg uit te spreken voor eventuele risico's/effecten voor Vlaardingen.

Raadsmemo stand van zaken jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de stand van zaken van het MVS Jeugdmodel en de landelijke ontwikkelingen binnen de jeugdhulp vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 21 april 2022 is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de ondertekening van de overeenkomst tussen de drie MVS gemeenten en de nieuwe Jeugdaanbieder Mevis, een consortium bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, ASVZ, Prokino en Yulius. Afgesproken is de gemeenteraad ieder kwartaal op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het kader van het MVS Jeugdmodel, onder andere over de wachttijden voor de specialistische jeugd-GGZ. In dit raadsmemo informeert het college de gemeenteraad ook over de kamerbrief van staatssecretaris Van Oijen en minister Weerwind over de hervormingen in de jeugdhulp en wat dit zou kunnen betekenen voor de jeugdhulp binnen de MVS-gemeenten.

Raadsmemo Tussenrapportage Kadernota Sport en Bewegen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Tussenrapportage Kadernota Sport en Bewegen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In 2019 heeft de gemeenteraad de kadernota Sport en Bewegen vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de gemeenteraad tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang. Dat gebeurt met een tussenrapportage. Oorspronkelijk was de tussenrapportage voorzien voor begin 2021. Deze is - met instemming van de gemeenteraad - uitgesteld tot tweede kwartaal 2022.