Nazending openbare besluiten van 3 juni 2020

Bijgaand de 5 besluiten over financiële stukken nu inclusief de bijlage.

Beantwoording artikel 34-vragen over keuzes ten aanzien van voorzieningen in de stad 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Beter voor Vlaardingen over keuzes ten aanzien van voorzieningen in de stad vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording toe dat met het Herstelplan de leefbaarheid in de stad, en daarmee de voorzieningen, zoveel mogelijk behouden zijn. Door de te verwachten financiële gevolgen van de coronacrisis, maar ook door het tekort in de jaarrekening en voortgangsrapportage is het nodig om aanvullende ombuigingen in de programmabegroting 2021-2024 te realiseren. In de kadernota 2020 die naar de raad gaat, doet het college de raad een voorstel voor de aanpak hiervan.

Raadsmemo aanbieding financiële stukken 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanbieding financiële stukken vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college stuurt de gemeenteraad de jaarstukken 2019, de 1e voortgangsrapportage 2020 en de kadernota 2020. In de aanbiedingsbrief bij de stukken geeft het college aan dat de jaarstukken en de voortgangsrapportage een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen laten zien. Het college geeft daarom bij de raad aan dat het noodzakelijk zal zijn om in gesprek te gaan over de invulling van verdere ombuigingen. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2019 vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting:

Het college stuurt de gemeenteraad de jaarstukken met het voorstel om deze vast te stellen. Het rekeningresultaat bedraagt € 2.267.000 nadelig. De definitieve jaarcijfers van de Gemeenschappelijke regelingen waren nog niet allemaal binnen bij het opstellen van de jaarstukken. Als hier nog afwijkingen uit naar voren komen, moeten die alsnog in de jaarstukken verwerkt worden.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel vastgesteld met de 1e Voortgangsrapportage 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging. Met de voortgangsrapportage informeert het college de gemeenteraad over de financiële afwijkingen op de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen. De belangrijkste afwijkingen in deze eerste voortgangsrapportage worden veroorzaakt door externe factoren zoals meer gebruik van de regelingen tegen armoede, en door minder huuropbrengsten vastgoed dan waar rekening mee gehouden was. Andere afwijkingen zijn financieel technisch van aard. Het totale effect van de begrotingsafwijkingen in de 1e voortgangsrapportage 2020 is € 1.388.000 negatief.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Dit jaar is de kadernota (ook wel voorjaarsnota genoemd) anders dan andere jaren omdat de financiële gezondheid van de gemeente op dit moment de hoogste prioriteit heeft. In het door de raad vastgestelde herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ staan de beleidsmatige speerpunten voor de komende jaren al beschreven. De provincie heeft inmiddels groen licht gegeven om met de uitvoering van het herstelplan aan de slag te gaan, waarbij Vlaardingen wel onder preventief toezicht blijft staan. Hierdoor kan de gemeente naast de uitvoering van het herstelplan alleen verplichtingen aan gaan die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. 
De kadernota gaat dit jaar vooral over de uitvoering van het herstelplan en het formaliseren van eerder gedane aanbevelingen, zoals het zoeken naar aanvullende ombuigingsmogelijkheden op  de andere beleidsterreinen dan genoemd in het herstelplan, het verwerven van extra inkomsten vanuit andere overheden en het heroverwegen van beleid dat een aanslag doet op de reservepositie van de gemeente.