Nazending openbare besluiten van 20 oktober 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Waterharmonica de Rietputten’ vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is een bestemmingsplan opgesteld met als doel het planologisch mogelijk maken van een nieuwe inrichting van het natuurgebied de Rietputten in het westelijk deel van Vlaardingen. De aanleg van de Blankenburgverbinding leidt tot vernietiging en verstoring van beschermde natuurwaarden. Natuur die verloren gaat of verstoord wordt als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet conform de Wet natuurbescherming (Wnb) gecompenseerd worden. Daarom moet de bestemming 'recreatie' gewijzigd worden naar 'natuur'. Het bestemmingsplan biedt planologisch een antwoord op deze compensatieopgave en levert daarmee tevens een bijdrage aan klimaatadaptatie. De waterharmonica voorziet in de noodzakelijke natuurcompensatie in het kader van de Wet natuurbescherming. De waterharmonica wordt een moeras met riet en andere waterplanten waar extra gezuiverd water zigzaggend doorheen wordt gepompt. Dit extra gezuiverde water is afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie ‘De Groote Lucht’ dat op datzelfde terrein met ozon en zand extra zal worden schoongemaakt in een zogeheten ‘Zoetwaterfabriek’. Dit water voedt zich onderweg in de waterharmonica op een natuurlijke manier en zo krijgt het zijn ecologische kwaliteit terug. Dit stromende natuurlijke water zorgt ervoor dat recreanten in de toekomst  vaker in de Krabbeplas kunnen zwemmen, omdat blauwalg dan minder snel opduikt. Ook wordt het gebied minder afhankelijk van zoet water van elders. De waterkwaliteit van de Rietputten, de boezemsloten en de Krabbeplas wordt door doorspoeling verbeterd. 

Raadsmemo beantwoording technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld.  

Bijlage: 

Toelichting: 

De fracties van ONS Vlaardingen, ChristenUnie/SGP, CDA, D66 en PvdA hebben technische vragen gesteld over de Meerjarenbegroting 2021 - 2024 en de aanvullende ombuigingsvoorstellen. Met deze raadsmemo beantwoordt het college deze vragen. De begroting en de aanvullende ombuigingsvoorstellen worden in de gemeenteraadsvergadering van 12 november besproken.