Nazending openbare besluiten van 15 september 2020

Raadsvoorstel paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen ervaart, door krapte op de woningmarkt, een ongekend hoge ontwikkeldruk binnen de bestaande woningvoorraad. In toenemende mate worden in Vlaardingen initiatieven ontplooid in de stad die voor overlast zorgen. Daarnaast kent de gemeente Vlaardingen een grote verscheidenheid aan bestemmingsplannen met elk eigen begrippen en omschrijvingen. Dat levert verwarring op maar ook verschil in benadering bij gelijke vragen. Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de gemeenteraad op 17 oktober 2019 het voorbereidingsbesluit 'gebruik Wonen' genomen dat geldig is voor maximaal een jaar en vervalt wanneer een paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening BV Vergulde Hand West zijn vastgesteld. Omdat 'Vergulde Hand West' een beheersverordening is, wordt die op onderdelen herzien. Het is namelijk juridisch niet mogelijk om het paraplubestemmingsplan hiervoor in te zetten. Het paraplubestemmingsplan, samen met de herziening van de beheersverordening, maakt een uniforme werkwijze, toetsing en handhaving op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening mogelijk. Zo gelden voor heel Vlaardingen dezelfde begrippen en omschrijvingen op het gebied van  wonen en wordt het mogelijk om nieuwe problemen aan te pakken.