Openbare besluiten van 18 februari 2020

Beantwoording artikel 34-vervolgvragen deel 3 over containers met stoplicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34- vervolgvragen deel 3 van de heer Thiel (Fractie Boers) over containers met stoplicht vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft de artikel 34-vervolgvragen deel 3 over containers met stoplicht vastgesteld waarbij de eerder gegeven antwoorden verder zijn toegelicht. De vragen gingen over waarom Vlaardingen niet meegedaan heeft met de Rotterdamse aanbesteding van containers, het eigenaarschap over de Vlaardingse containers, over schade aan containers door brandstichting en over het actieplan halvering restafval Vlaardingen. Het college heeft laten weten de containers eerder nodig te hebben dan mogelijk was in de Rotterdamse aanbesteding en heeft toelichting gegeven op de keuze om zelf ondergrondse containers aan te schaffen in eigen bezit. Ook heeft het college in beeld gebracht dat er ongeveer 50 containers schade op hebben gelopen door brandstichting in december. Geen van deze containers hoeft als gevolg hiervan vervangen te worden. Verder heeft het college nadere toelichting gegeven op de vragen die Fractie Boers nog had over het Actieplan halvering restafval.

Beantwoording vragen gemeentelijke kinderombudsman onderzoek armoederegelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording vragen gemeentelijke kinderombudsman onderzoek armoederegelingen vastgesteld. 

Toelichting: 

De gemeentelijke kinderombudsman start een onderzoek doen naar armoederegelingen voor kinderen in de zes gemeenten waar de kinderombudsman voor werkt. Vlaardingen is één van die gemeenten. Met de armoederegelingen zetten wij ons als gemeente in om armoede onder kinderen te bestrijden. De kinderombudsman wil nu onderzoeken of die inzet effectief is. De resultaten van het onderzoek van de kinderombudsman worden naar verwachting na de zomer bekend gemaakt.

Gebiedsvisie Broekwegterrein 2030 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. De Gebiedsvisie Broekwegterrein 2030 vastgesteld, 
  2. Het raadsmemo vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de Gebiedsvisie Broekwegterrein 2030 vastgesteld. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is nu een gebiedsvisie voor dit terrein ontwikkeld, waarmee ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan. De gebiedsvisie beschrijft de mogelijkheden, wensen en randvoorwaarden voor de toekomstige inrichting van het terrein. Gezien de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen is gekozen om de huidige situatie te bestendigen. Behalve de tijdelijke schoolvoorziening en de aanleg van een minibos worden nu geen activiteiten gepland om de gewenste inrichting vorm te geven. Als in de toekomst herinrichting van het plein aan de orde is, geeft deze gebiedsvisie richting aan de gewenste ruimtelijke samenhang.

Aanwijzen (plv) secretaris van de geschillencommissie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. Een secretaris van de geschillencommissie aan te wijzen;
  2. Een plaatsvervangend secretaris van de geschillencommissie aan te wijzen. 

Toelichting: 

Het college heeft een secretaris en een plaatsvervangend secretaris van de geschillencommissie aangewezen. De geschillencommissie adviseert over arbeidsrechtelijke geschillen in de gemeentelijke organisatie.

Het laten vervallen van de extra avondopenstelling van de publieksbalie op de woensdag in de maanden april, mei en juni tot 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de extra avondopenstelling van de publieksbalies op de woensdag voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart, in de maanden april, mei en juni, in ieder geval tot het jaar 2024, te laten vervallen, vastgesteld. 

Toelichting:

Het college heeft besloten om de extra avondopenstelling van de publieksbalie op de woensdag in de maanden april, mei en juni voor de komende jaren, in ieder geval tot 2024, te laten vervallen. Deze extra avondopenstelling voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart is ingevoerd, omdat er in de aanloop naar de zomervakanties extra aanvragen voor deze documenten te verwachten was. Uit onderzoek blijkt dat in ieder geval tot 2024 weinig aanvragen van een paspoort of identiteitskaart zijn en heeft daarom besloten om de extra avondopenstelling te laten vervallen. Inwoners kunnen voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart nog steeds terecht tijdens de reguliere openingstijden (waaronder op maandagavond).

Verlenging contract interim gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders heeft het contract interim gemeentesecretaris verlengd tot 1 juli 2020. 

Toelichting:

De vacature van gemeentesecretaris laat nog enkele maanden op zich wachten. Voor de continuïteit en het doorlopen van de in gang gezette processen is het wenselijk het contract van de interim gemeentesecretaris te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2020. De opvolging door een nieuwe gemeentesecretaris moet hier naadloos op aansluiten.

Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. besloten om de projecten met financiële onderbouwing, die voortkomen uit het IHP, separaat voor te leggen aan de raad,
  2. het raadsvoorstel ter vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029 vastgesteld, 
  3. besloten de begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Bijlage:  

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen heeft het Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029 vastgesteld. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen door scholen uit te breiden vervangende nieuwbouw te realiseren, scholen te renoveren en te verduurzamen.

Raadsmemo Verzoek stichten islamitische basisschool

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Verzoek stichten islamitische basisschool vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

 De Stichting Islamitische College (SIC) heeft de gemeenteraad verzocht om een islamitische basisschool te vestigen in Vlaardingen. Het college heeft de ontvankelijkheid van het verzoek getoetst. Het verzoek is tijdig ingediend en gaat vergezeld van een leerlingenprognose. Dat betekent dat het verzoek inhoudelijk kan worden behandeld.

Tarievenstelling OV 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over tarieven openbaar vervoer vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Het college legt op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een consultatiememo over onderzoeken tarieven openbaar vervoer voor aan de gemeenteraad met het verzoek deze te bespreken. Het college verzoekt aan de agendacommissie  van de gemeenteraad om dit in maart te agenderen, gelet op de planning van de MRDH. De MRDH heeft onderzocht of én op welke manier het tarief een bijdrage kan leveren aan kwalitatief goed en toegankelijk OV in de metropoolregio, voor de reiziger van vandaag én die van de toekomst. Daarbij is rekening gehouden met uitdagingen, trends en ontwikkelingen in het openbaar vervoer (denk aan groei van het gebruik van OV, spitsdrukte, bekostiging, kwaliteit/beleving).

Raadsmemo eindevaluatie jaarwisseling 2019/2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo eindevaluatie jaarwisseling 2019/2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de memo wordt de raad geïnformeerd over de evaluatiepunten van afgelopen jaarwisseling. De samenwerking tussen gemeente, politie, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Irado en Minters verliep erg goed en soepel. Gelukkig heeft ook iedereen veilig zijn werk kunnen doen. De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt in totaal € 22.710,-. De schade bestaat uit 20 prullenbakken, 30 afsluitkleppen van prullenbakken, 4 kolkdeksels (verdwenen, gevonden en teruggeplaatst), 3 glijbanen, 1 container en het reinigen van 17 containers. 

Naast de inzet van de politie is het opleggen van een last onder dwangsom door de gemeente aan diverse personen van beslissende invloed geweest op de situatie rondom de voormalige vreugdevuren. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven dat het college dergelijke vuren niet meer tolereert.

Raadsmemo Begrotingswijziging 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Begrotingswijziging 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen werkt met 15 gemeenten in de Rijnmondregio samen op het gebied van de inkoop van specialistische jeugdhulp in het samenwerkingsverband van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het college heeft besloten de raad te informeren over het principebesluit van dit samenwerkingsverband om een begrotingswijziging voor 2020 door te voeren. De wijziging heeft meerdere oorzaken waaronder het aanpassen van tarieven, meer meldingen bij Veilig Thuis door de nieuwe Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die vorig jaar is ingegaan en een toename van het aantal jongeren in Rijnmond dat wordt doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. Omdat de gemeente op dit moment onder preventief toezicht staat van de provincie vanwege een flink tekort op de begroting, moet de provincie de begrotingswijziging beoordelen op noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid. De gemeente heeft het afgelopen jaar al flinke stappen gezet om zowel regionaal als lokaal meer te kunnen sturen op de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging Vlaardingen en de zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging Vlaardingen en de zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

ROGplus voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. ROGplus biedt ondersteuning en hulpmiddelen aan inwoners. Uit de resultaten van 2019 van ROGplus blijkt dat er sprake is van een kostenstijging. Dit hangt samen met de groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op ondersteuning en hulpmiddelen, een ontwikkeling die we ook landelijk zien. Ook heeft ROGplus nieuwe contracten voor  'Schoon Huis (huishoudelijke hulp) en Meedoen in de Stad (dagbesteding) afgesloten. ROGplus is al langere tijd samen met de gemeenten hard aan de slag om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Recent heeft het college van burgemeester en wethouders  aan de uitvoeringsorganisaties voor het sociaal domein, waaronder ROGplus, de opdracht gegeven om met elkaar een voorstel op te stellen voor structurele besparingen. Deze vraag komt voort uit het begrotingstekort. Het college stelt de gemeenteraad voor om  aanvullend op deze opdracht van het college een zienswijze in dienen op de begrotingswijziging om ROGplus zo te verzoeken maatregelen voor te stellen die verdere lastenstijging van de Wmo moeten voorkomen.